ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈသည္ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ဘီလီယံေပါင္း ၂,၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု အထက္လႊတ္ေတာ္၏
ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ တနလၤာေန႔တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားသည္ဟု အမတ္မ်ားအေျပာအရ သိရသည္။

၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို အထက္လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးစံျပည့္မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ဗဟိုအစိုးရ၏ လိုေငြျပမႈႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရး လိုေငြျပမႈ စုစုေပါင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြမွာ ၂၂၀၁.၄၅၀ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြမွာ ၁၇၀.၄၉၅ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္သည္ ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တိုးကလည္း မဇၩိမကိုေျပာသည္။

Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment