ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ၊ ၂၀၁၂

၂၀၃၀ အထိ ဝင္ေငြအနိမ့္စားႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္ ျဖစ္ေနမည္ဟု ဦးျမင့္ေျပာ

 ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္သည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၀င္ေငြ အနိမ့္စား ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္သာ ပါ၀င္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမူေရး အႀကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္က ေျပာသည္။ဆန္တန္ပို႔မႈ တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ အဓိက သြားေန

ျမန္မာ့ ဆန္စပါးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔က အဓိက ဝယ္ယူလ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ တဆင့္ အမ်ားစု သြားေနေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားက ေျပာသည္။ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ျပည္ပပို႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ တန္လွ်င္ ၅ မွတ္ဆန္ကို ၄၂ဝ-၄၃ဝ ေဒၚလာ၊ ၁ဝ မွတ္ဆန္ ၄ဝဝ-၄၁ဝ ေဒၚလာ၊ ၁၅ မွတ္ဆန္ ၃၈ဝ-၃၉ဝ ေဒၚလာ ႏွင့္ ၂၅ မွတ္ဆန္ ၃၅၅-၃၇ဝ ေဒၚလာတို႔ ျဖစ္သည္။ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ၾကမ္း (၂၅ မွတ္) ၁ဝ၈ ေပါင္ တအိတ္လွ်င္ ၁၃,၅ဝဝ က်ပ္။ ၅ မွတ္ဆန္ ၁ဝ၈ ေပါင္ တအိတ္လွ်င္ ၁၄,ဝဝဝ-၁၅,၅ဝဝ က်ပ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာ့ဆန္ ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္မႈ အေနအထားမွာ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၁၃၆,၂၃ဝ တန္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာ လကုန္အထိ ၂၈၂,ဝ၂၁ တန္ တင္ပို႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ဆူးေလဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္


ဆူးေလဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏႇင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၈ခ်က္အား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မႇ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတံတား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တို႕အား ကုန္ေသတၲာႏႇင့္ အေထြေထြကုန္စည္တင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရယာဥ္ႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏႇင့္ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းတင္ဒါပံုစံမ်ားအား ၾသဂုတ္လ ၂၃ႏႇင့္ ၂၄ ေန႔မ်ားက ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ံုးတြင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။
ယင္းတင္ဒါပံုစံမ်ားအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင္ ျမန္္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ံုးတြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ဆူးေလဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားမႇာ စီမံကိန္းလ်ာထားအဆိုျပဳဒီဇိုင္းပံုစံ၊ ခိုင္မာေသာေငြေၾကးႏႇင့့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား ပူးတဲြတင္ျပထားျခင္းရႇိ၊ မရႇိ၊ သဘာ ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္၊  တင္ဒါတင္သြင္းသူသည္ တင္ဒါ တင္သြင္းရာတြင္ တင္ဒါပံုစံႏႇင့္အတူ  တင္ဒါတင္သြင္းမႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ တင္ဒါစည္းကမ္းမ်ား၏ စာမ်က္ႏႇာတိုင္းတြင္ လက္မႇတ္ေရးထိုးၿပီး စည္းတံဆိပ္႐ိုက္ႏႇိပ္၍ တစ္ပါတည္း ျပန္လည္ပူးတဲြတင္ျပထားျခင္းရႇိ၊ မရႇိ၊ ဆိပ္ခံတံတားႏႇင့္ ေနာက္ခံဧရိယာတြင္ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္မည့္ ကုန္ကိုင္တြယ္ကိရိယာစာရင္း၊ တင္ဒါတင္သြင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္း အတြက္ Work Schedule ၊ တင္ဒါလံုၿခံဳမႈ အာမခံေငြ က်ပ္သန္းတစ္ရာကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သုိ့ ေပးသြင္းထားသည့္ ေငြရေျပစာမူရင္း စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ပဏာမ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ ၈ခ်က္မႇ တစ္ခ်က္ထက္ပို မကိုက္ညီသည့္ တင္ဒါမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ဟု သိရသည္။ ပထမအဆင့္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္း ေအာင္ျမင္ေသာ တင္ဒါမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သို႔ ေပးမည့္ရင္း ႏီႇးျမဳပ္ႏႇံမႈအခ်ဳိးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမည့္ ပမာဏႏႇင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သို႔ ေပးေဆာင္မည့္ လစဥ္ေျမငႇားရမ္းခႏႈန္းထားစသည့္ အခ်က္ ၃ခ်က္တို႔ကို အေျချပဳၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရႇိ အာဆီယံ၊ အာရႇလမ္းမႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္မႈ လမ္းမႀကီးမ်ားအားလံုးကို မူလ ၁၂ ေပအက်ယ္မႇ ၂၄ ေပအက်ယ္ ကတၲရာကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရႇိ အာဆီယံ၊ အာရႇလမ္းမႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္မႈ လမ္းမႀကီးမ်ားအားလံုးကို မူလ ၁၂ ေပ အက်ယ္မႇ ၂၄ ေပအက်ယ္ကတၲရာကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္းႏိုင္ငံကာဆက္သြယ္မႈလမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံ၊ အာရႇလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ဘင္းမ္စတက္၊ ဂ်ီအမ္အက္စ္ လမ္းမႀကီးမ်ားအား မူလ ၁၂ ေပအက်ယ္မႇ ၂၄ ေပ အက်ယ္ကတၲရာကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး တံတားမ်ားကိုလည္း အၿမဲတမ္းကြန္ကရစ္တံတားမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း သိရသည္။


အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၉ ႏႇစ္အတြင္း လူတစ္ဦးလွ်င္ ဖုန္း ၁ လံုး အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ပမာဏအထိ တိုးခ်ဲ႕မည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၉ ႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္အနည္းဆံုး ဖုန္း ၁ လံုးအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏအထိတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရႇိဖုန္း အသံုးျပဳမႈႏႈန္းမႇာ လူ ၁၀၀ တြင္ ၇ ဦးေက်ာ္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အေနအထားရႇိေၾကာင္းသိရသည္။


ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္အေခ်ာထည္မ်ား၏ ဥေရာပေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ဥေရာပသစ္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မႇ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားႏႇင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္


ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္အေခ်ထည္မ်ား ဥေရာပေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥေရာပသစ္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအ သင္းမႇ ႀကီးမႇဴး၍ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာႏႇင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ဥေရာပသစ္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အျပင္ Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT မႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ သစ္ေတာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(အထူးသျဖင့္ ကြၽန္းသစ္အေခ်ာထည္မ်ား)ကို ဥေရာပေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အလားအလာမ်ား၊ ေစ်း ကြက္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔ျခင္းထက္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္တင္ပို႔ျခင္းက ၀င္ေငြပိုမိုရရႇိသည္ဆိုေသာ္လည္း သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔ျခင္းအား ပံုမႇန္အတိုင္းသာ ဆက္လက္တင္ပို႔ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔သာ သစ္အေခ်ာထည္မ်ား တင္ပို႕ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့သစ္ျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရႇိေနသည့္ တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို အားထားရန္မလိုေတာ့ပဲ တုိက္႐ိုက္ေစ်းကြက္အား ေစ်းမႇန္ျဖင့္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အက်ဳိးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။သို႔ေသာ္ သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔ျခင္းအား ကန္႔သတ္ရန္လိုၿပီး အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ျခင္းကိုသာ အဓိကလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္းလည္း သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေရႊေတာင္အုပ္စု စင္ကာပူ Hilton ဟုိတယ္တြင္ အိမ္ရာအေရာင္းျပပဲြျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုက ေအာက္တုိဘာလ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ Hilton ဟုိတယ္၌ အိမ္ရာအေရာင္းျပပဲြျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရ ပါသည္။


သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရႇယ္ယာမ်ား၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအစုရႇယ္ယာမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ဆန္းပိုင္းမႇ စတင္ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏႇင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


သံုးႏႇစ္အတြင္း မတ္ပဲေစ်း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္း၊ လက္ရႇိအခ်ိန္၌ ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပတင္ပို႔မႈမႇ ရရႇိေငြသည္ ယခင္ႏႇစ္ကာလတူထက္ သန္း ၂၂၀ နီးပါး ေလ်ာ့က်

ယခုႏႇစ္ ပဲေစ်းကြက္အတြင္း  မတ္ပဲေစ်းမ်ား သံုးႏႇစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းေနေၾကာင္း၊လက္ရႇိအခ်ိန္၌ ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပတင္ပို႔မႈမႇ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ေက်ာ္ရရႇိထားေသာ္လည္း ယခင္ႏႇစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြရရႇိမႈမႇာ သန္း၂၂၀ နီးပါးေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏႇင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရသည္။


၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပို့မႈအေျခအေနမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုျမင့္တက္လာ

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ေရထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ အေျခအေနမွာ ယခင္ႏွစ္ (၂၀၁၀-၂၀၁၁၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂) ခုႏွစ္မ်ားထက္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုျမင့္ တက္မႈရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment