ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းသည့္ 'ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လွည္ခြင့္' ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ေနရာ ကန္႔သတ္ထားခ်က္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေကာ္မတီမွ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။
ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို တင္သြင္းသည့္ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း (၅) အပိုဒ္
(က) တြင္ 'အစိုးရဌာန အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း႐ံုး၊ အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္ဌာန ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ေနရာမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘူတာ႐ံု၊ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ ကားဂိတ္၊ ေဆး႐ံုတို႔ႏွင့္ အဆိုပါ ေနရာတို႔ကို အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီတန္းခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္မရွိ' ဟူသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပါရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေကာ္မတီမွ စိစစ္အၿပီး ေကာ္မတီဝင္
ဦးငြန္ေမာင္းမွ တနလၤာေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရာတြင္ မပါဝင္ေတာ့ဟု အမတ္မ်ားက Lwin Pwin ကို ေျပာသည္။ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လွည္ခြင့္ တို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အေထြ
အေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံတြင္ ခုႏွစ္ ရက္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟု ပါရွိၿပီး စီတန္း လွည့္လွည္ခြင့္ ျပဳမျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးမွ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အထက္ပါ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးပါက၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးထံသို႔ ထပ္မံ တင္ျပႏိုင္သည္ဟုလည္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္လိုက္
သည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထားကာ လႊတ္ေတာ္႐ံုးသို႔ စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment