ဖံြ႕ျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး စာရင္းထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္

 

ဖံြ႕ျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး စာရင္းထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္

ကုလသမဂၢ လူသားဖံြ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေျချပ HDI ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ညႊန္းကိန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဖံြ႕ျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး စာရင္းထဲမွာ ပါရိွေနပါေသးတယ္။ ကုလသမဂၢက လူသားဖံြ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေျချပ ညႊန္းကိန္းျပဳစုရာမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံက ဖံြ႕ျဖိဳးမႈေတြကို ေလ့လာရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၄၉ မွာရိွေနတဲ့အတြက္ ဖံြ႕ျဖိဳးမႈႏႈန္း နည္းလြန္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြ စာရင္းထဲမွာ ရိွေနေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။
HDI ပ်မ္းမွ်ျခင္း ညႊန္းကိန္းတစ္ခုရဖို႔ အေျခခံတိုင္းထြာတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္က-အသက္ရွည္ က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏိုင္မႈ၊ ပညာဗဟုသုတ ရွာေဖြဆည္းပူးႏိုင္မႈနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္း စတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အနည္းငယ္သာေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း လာအိုနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေလာက္က လူတစ္ဦးျခင္းစီရဲ႕ ပ်မ္းမွ် အသက္ရွည္ ေနထိုင္ႏိုင္မႈဟာ ၅၅ ႏွစ္သာရိွခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပ်မ္းမွ် ၆၅ ႏွစ္အထိ ရိွပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပညာသင္ၾကားမွႈ ႏွစ္ကာလကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ထက္ တျဖည္းျဖည္း သာလာသလို လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို တိုင္းထြာတဲ့ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြအပိုင္းမွာလည္း မ်ားလာတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာက ဆိုထားပါတယ္။

NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment