ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တစ္ဦးတည္းေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္႔၏ အုတ္ဂူ

ပံုစာ - ကုလသမၼဂ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ေဟာင္း၊ ဦးသန္႔၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္
25.11.74 တြင္ ကြယ္လြန္သည္။

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment