မိတၳီလာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေကာင္းကင္ကုမၸဏီ၏ အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်မႈအေၾကာင္း (ေပးစာ)

ေမ ၇၊ ၂၀၁၂

 မိတီၳလာၿမိဳ႕
ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ရက္)
………………………
လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့စြာ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ေနေသာ ေကာင္းကင္ကုမၸဏီ
မိတီၳလာ၊ မလႈိင္၊ ၀မ္းတြင္း ဆံု (၃) ဆံုေဒသအတြင္းရွိ (၃၈ ၁၊ ၃၈၂) ကြင္းအမွတ္ရွိ ေျမ (၂၆၈) ဧကကို အစိုးရအဖြဲ႔၏လုပ္ကိုင္ခြင့္အာဏာကိုရရွိထားေသာ ေကာင္းကင္ကုမၸဏီ (ဦးခင္ေမာင္ေဌး + ေဒၚခင္မာၾကဴ) မွ အဓမၼသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမကိုအမွီျပဳ၍ ႏိုင္ငံ၏စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈမရွိေစရန္အတြက္ စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ၊ ေနၾကာစိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အလုပ္အကိုင္မဲ့ဘ၀ကိုေရာက္ရွိေနရပါသည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ မႏၱေလးေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂၀၁၀ အႏိုင္ရပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးဆီသို႔တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ အႏိုင္ရပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးမွ အႏွိမ္ခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ဘ၀ကိုလ်စ္လွ်ဴ႐ႈၿပီး ကုမၸဏီအက်ဳိးအတြက္သာ အသီးသီးတာ ၀န္ယူဖံုးဖိခဲ့သည္။

ေကာင္းကင္ကုမၸဏီမွလည္း ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးဆဲသီးႏွံမ်ားကို လူအင္အား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမွ သနပ္ခါး ႏွင့္ သရက္ပင္မ်ားကို၀င္ေရာက္စိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူမ်ားမွာ နစ္နာပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာမွ ျပန္လည္မရရွိ
မခံစားခဲ့ရပါ။ ေတာင္သူမ်ား၏ဘ၀ကို ကမာၻမွသိရွိရေအာင္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိတီၳလာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
maythanmyint@gmail.com
4u.jokerman@gmail.com
freedom.of.kaungmyatlay@gmail.com
dhrmp.22@gmail.com
09-2059904
09-43155796


LWIN PWIN
NLABR
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site:                    www.nlabr.com

0 comments:

Post a Comment