ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကတိသစၥာျပဳခ်က္

 " ကၽြႏု္ပ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရျပီး ျဖစ္သျဖင္႔
ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း
လုိက္နာပါမည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင္႔သိရုိေသပါမည္။
ျပည္ေထာင္စု မျပဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္မႈမျပဳိကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ ခုိင္ျမဲေရး
တုိ႔ကုိ ထာဝစဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခု ကၽြႏု္ပ္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေသာ တာဝန္ဝတၱရား
မ်ားကုိ ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ကတိသစၥာျပဳပါသည္။"

လတ္မွတ္၊.............။
အမည္၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
မဲဆႏၵနယ္ ေကာ႔မွဴး
တုိင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ ရန္ကုန္


LWIN PWIN
NLABR
Web-site: www.nlabr.com
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment