ျမန္မာသတင္းမ်ား  စက္တင္ဘာ ၀၂၂၀၁၂

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာလြန္းလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလာနည္းမည္


လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲေနေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္အပိုဒ္မ်ား ထည့္သြင္းလာေနေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းမည့္ ယင္းဥပေဒသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ထိပ္သီးစီးပြားေရးသမားမ်ားကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ေစျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းေစမည္ဟု ေဝဖန္ေနၾကသည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံရရွိထားေသာ ဂ်ပန္သတင္းစာ အဆာဟိရွင္ဘြန္း အဆိုအရ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ကုန္ေျခာက္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အပါအဝင္ ကဏၰ ၁၃ ခုတို႕တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆုံး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ စတင္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းမွ ၈ သန္းရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
ဂ်ပန္စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဏၰမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ရည္မွန္းထားရာ အဆိုပါဥပေဒေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရျပီး ျမန္မာျပည္အေပၚ ယခင္က စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား ယခုအခါ ေအးစက္လာေနေၾကာင္း အဆာဟိရွင္ဘြန္းက ေရးသားထားသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၅ ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ယင္းကာလအား အခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ ထပ္တိုးခြင့္၊ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ ၆၀ အထိ ေျမငွားပိုင္ခြင့္ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္အား ႏိုင္ငံရင္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ စသည္တို႔ ပါဝင္ျပီး ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အာမခံမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ ဇြန္လႏွင့္ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းတို႕အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ဝင္လာလွ်င္ မိမိတို႕ မယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္းတင္ျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခါ ျပင္ဆင္မႈ ၉၄ ခု ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယင္းဥပေဒကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပီးလွ်င္ သမၼတအေနျဖင့္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒအတိုင္းဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္က အရင္းအႏွီး ပိုမိုထည့္ဝင္ရမည္ျဖစ္၍ ယင္းေငြေၾကးပမာဏကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕ခံထားရေသာ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတပုဒ္က ေထာက္ျပေဝဖန္သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ဩစေၾတးလ် စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာင္တာနဲလ္က ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း ေနာက္ျပန္ဆြဲျခင္းဟု ဆိုသည္။ “ပိုျပီး လစ္ဘရယ္က်တဲ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆီ ေရြ႕ရမယ္႕အစား ျပည္တြင္းက တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ႏိုင္မယ္႕ အေနအထားမ်ိဳး ေပၚထြက္လာရေအာင္ ဝိုင္းတြန္းေနပံုရတယ္” ဟု ေရွာင္တာနယ္က ေျပာဆိုေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းက ေရးသည္။
သမၼတရုံးအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံတင္ျပျပီး ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းေရး တိုက္တြန္းေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရး အဓိက တာဝန္ရွိသည္မွာ သူရဦးေရႊမန္းဦးစီးေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာက ဆိုသည္။
ယခု သတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္လုပ္ရန္ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ေစာင့္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏွင္ထုတ္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း လန္ဒန္ထုတ္ သတင္းစာ Financial Times ဝက္ဘ္ဆိုက္ပါ သတင္းတပုဒ္ကလည္း ဆိုသည္။ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အိမ္ယာေရာင္းဝယ္ေရး အေနာက္ႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ” ေရွ႕ေနာက္ မညီဘဲ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းေတြကို ေျဗာင္ကာကြယ္ေပးျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇဴစြယ္မယ္႕ ဥပေဒဟာ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ကို ေမာင္းထုတ္လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။
ဇြန္လအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္စံုစမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထင္သေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ၾကေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။


ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္ ဒိန္းမတ္ ဘဝင္မက်ေသး

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္တစား ရွိလွေသာ္လည္း ေရးဆြဲေနသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အေပၚ အားမလိုအားမရ
ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ သံအမတ္ၾကီး Mr. Mikael Hemniti Winther က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း UNFCCI ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဒိန္းမက္ႏိုင္ငံမွ Mr. Mikael Hemniti Winther ဦးေဆာင္၍ Pandora Production Co., Ltd, Mascot, Rohde Nielsen, Maersk Line စသည့္ ဒိန္းမတ္ ကုမၸဏီ ငါးခု တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိကာ တခ်ိန္တည္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိုက္ ဥပေဒမ်ား တိက်ခုိင္မာစြာရွိသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္လည္း ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံအတြက္သာမကဘဲ အျခားႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္း Mr. Mikael က ဆိုသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တဦးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္းတို႔တြင္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ တုိးတက္လာၿပီး ယင္းအေျခအေနတြင္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိ၍ ျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ Sanfock Wood Industries Limited ပုိင္ရွင္ Mrs.Helle Albertsen Baoh က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းလည္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။


ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္လြန္းၿပီး ယခင္ခ႐ိုနီမ်ားသာ ပိုမို ခ်မ္းသာလာႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေန

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္လြန္းၿပီး ယခင္ခ႐ိုနီမ်ားသာ ပိုမို ခ်မ္းသာလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံ၏စီး ပြားေရးအုတ္ျမစ္အတြက္ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာဆီးထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ကယ္ဆယ္ရာ မေရာက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားကလည္း လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္မူၾကမ္းတြင္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အပိုဒ္မ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ကို ေနာက္တြန္႕သြားေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အက်ဳိးရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Macquarie တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ေရွာင္တာနဲလ္က “ပိုလြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရးပတ္၀န္း က်င္ျဖစ္လာရမယ့္အစား ႏိုင္ငံတြင္း က လူတခ်ဳိ႕က လူနည္းစုခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ဆီ တြန္းပို႔ေပးေနတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဂ်ာမနီ သတင္းေအဂ်င္စီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ DPA မွ ထုတ္ျပန္ထားမႈတြင္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ယခင္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး)က ‘မတည္ အရင္းအႏွီး ေဒၚလာငါးသန္းရွိရမည္ ဆိုေသာ လိုအပ္ခ်က္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အလြန္အားပ်က္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လတ္တေလာ စိတ္၀င္စား ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း’ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဆက္လက္၍ ၎က”လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒက ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ထက္ ပိုေကာင္းေနတယ္”ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Macquarie တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေရး ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ေရွာင္တာနဲလ္က “ကုိယ္က်ဳိးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္ ျပန္ဆုတ္သြားမႈကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။
လက္ရွိ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္သည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အင္အားရွိႏွင့္ၿပီးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး လက္တစ္ဆုပ္ (ခ႐ိုနီ)စာကိုသာ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ေထာက္ျပထားသည္ ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ေရး ဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးကလည္း”ပထမဆံုး ျပင္ထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုၾကည့္ပါ။ ဖြင့္ထားေပးတာ။ ဒါကိုအခု အျပင္ခံလိုက္ရတာ။ အဓိကအေၾကာင္း ျပခ်က္က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြ၀င္လာရင္ ျပည္တြင္းက အေသး စား အလတ္စား SMEs လုပ္ငန္းေတြ ဒုကၡေတြ႕ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေထာက္ျပၿပီး ျပင္လိုက္ၾကတာ။ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံျခားျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ စိတ္ မ၀င္စားေတာ့ဘဲ ျပည္တြင္းက အင္အားႀကီးတဲ့သူေတြပဲထပ္ၿပီး အင္အားရွိသြားႏိုင္သလို တကယ္တမ္း စိုးရိမ္ခဲ့တဲ့ SMEs ေတြအတြက္လည္း ေကာင္းလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ႕ အတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုၿပီး ျပင္လိုက္တာ တကယ္နစ္နာတာက ျပည္သူျပန္ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလာတဲ့အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ နည္းပညာေတြ မလာေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံအတြက္ ဥပေဒတစ္ခုခုိင္ခုိင္မာမာခ်ျပၿပီး လုပ္ ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္မ၀င္စားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္သြားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးမွာ အရမ္း ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီ ႏွစ္ဆသံုးဆတိုး လုပ္ရေတာ့မွာ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ပညာ ရွင္ေတြ ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ ေလ့လာေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စိတ္၀င္စားေအာင္ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း က အျပင္ခံလိုက္ရတယ္”ဟု ေျပာျပ ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ “ေမးခ်င္တာက ျပည္သူ႕အတြက္ဆိုတဲ့ စကားတစ္လံုးတည္းနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ဥပေဒမူၾကမ္း အျပင္ခံရတာ။ အဲဒီျပည္သူ႕အတြက္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့သူက ျပည္သူ ဘယ္ေလာက္က ျပင္ေစခ်င္လို႔လဲ၊ ျပည္သူ ဘယ္ေလာက္ကို ကိုယ္စားျပဳလို႔လဲဆိုတာေတာ့ မသိရဘူး။ SMEs ေတြအတြက္ တကယ္တမ္းစိုးရိမ္ စရာမလိုဘူး။ SMEs ေတြလဲၿပိဳမသြားေအာင္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ပိတ္ၿပီး မလုပ္ဘူး။ SMEs ေတြ ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ တိုးတက္လာေအာင္ တစ္ကယ္လုပ္ရမွာက ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္ေတြကေန SMEs အတြက္ေခ်းေငြ ေတြကို အတိုးမဲ့နဲ႔ေခ်းယူၿပီးဒီမွာ ျပန္ ကူညီရမယ္၊ ေနာက္ SMEs ေတြအ တြက္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး ကူညီရမွာ။ အခု ႏိုင္ငံျခားဥပေဒကို ဒီအတုိင္းထားလိုက္ SMEs ေတြကို မကူညီဘဲထား ဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ တကယ္က တစ္လမ္းစီလုပ္ကိုင္ရမွာ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ဖြင့္ရင္ ဒုကၡေတြျဖစ္ကုန္မယ္ ဆိုတာလည္း လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒ တစ္ရပ္မွာ အျမဲတမ္း နည္းဥပေဒဆိုတာ ရွိပါတယ္။ နည္းဥပေဒနဲ႔ျပန္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရမွာပါ။ အကုန္ဖြင့္စရာ မလိုဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တကယ္ ကန္႔သတ္သင့္တဲ့အခ်က္ကို နည္းဥပေဒ မွာ Sector အလိုက္ျပန္ထည့္ၿပီး ျပန္ကာကြယ္ထားရမယ္။ ဒါကနည္းလမ္းအက်ဆံုးပါပဲ။ ဖြင့္ရမွာကို သြားပိတ္တာမ်ဳိးကေတာ့ ႏိုင္ငံနာပါတယ္။ ပထမဆံုးအျပင္မခံရတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းဆိုရင္ ထုိင္း၊ ဗီယက္ နမ္တို႔နဲ႔နည္းတူျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲ ထားတာပါ။ အခုက အင္အားရွိတဲ့ လူနည္းစုပဲအက်ဳိးျဖစ္မယ့္ ကိန္း ဆိုက္သြားတာေပါ့။ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာက မတည္ေငြရင္း ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲထည့္ ဒီဘက္က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထည့္ဆိုေတာ့ ဒီဘက္ ခ်ည္းပဲ အေလးသာေနတဲ့အတြက္ ၀င္လာသမွ် ဒီကတတ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးေတြပဲ အလုပ္ျဖစ္မွာေပါ့။ လုပ္ငန္းေတြက ဘာေကာင္းလာစရာ ရွိမွာလဲ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ဥပေဒေတြမွာလည္း အဲဒီလို ကန္႔ သတ္မထားဘူး။ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းရွိမွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမႇဳပ္ႏွံလို႔ရမယ္ဆိုေတာ့ လာေစခ်င္လို႔ လုပ္တာမလာနဲ႔ ေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္”ဟုလည္း သံုးသပ္ ခဲ့သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မီခိုေနရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ကို ကန္႔သတ္တဲ့ Sector  ထဲ ထည့္ထားတယ္။ သူတို႔ဆီကလာ ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းေတြတိုးမယ့္ နည္းပညာ၊ မ်ဳိးေစ့ ေတြပါလာမယ္။ ဒါကိုကန္႔သတ္ ခ်င္ရင္ နည္းဥပေဒထဲမွာထည့္ၿပီး ကန္႔သတ္လို႔ရေသးတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မကိုက္ညီတာ ထည့္စရာမလိုဘူး။ ဒါကိုကန္႔သတ္တဲ့အတြက္ အရင္က တည္းက ေျမပိုင္ၿပီးသား၊ ထပ္ၿပီး ပိုင္ခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ အခြင့္အေရးေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုပဲ ဒီဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမယ့္သူေတြဆိုရင္ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း လို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္ ဥပမာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံရမယ့္ စီမံကိန္းမွာ သန္း ၅၀၀ ေတာင္ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္မရဘူး။ က်န္တဲ့သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ သူ ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မလဲ၊ ၁၀ ေယာက္၊ ၁၅ ေယာက္ထက္ မပိုတဲ့သူေတြပဲ ျမႇဳပ္ႏွံ ႏိုင္မွာေပါ့။ ဒါဆိုရင္ ခ႐ိုနီေတြပဲ ေကာင္းစားမွာျဖစ္လို႔ ဒါကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္”ဟု ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment