ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သတင္းမ်ား  ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၁၂

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ငါးဖမ္း စည္းကမ္း တင္းက်ပ္ရန္လို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ငါးမဖမ္း ရရာသီျဖစ္ေသာ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္ သုံးလတာ
ကုန္ဆုံးအၿပီး ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ားသည္ ကမ္းနီးတြင္ ဖမ္းဆီး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
ေၾကာင့္ ကမ္းနီး ငါးဖမ္း ေရလုပ္သားမ်ားအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္း
ပိုမို တင္းက်ပ္ေပးပါရန္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလံုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးတင္စိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံငါး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရလုပ္သားငယ္
မ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္း
ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္က်မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာရေၾကာင္း
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမႉးေဒါက္တာ ၫြန္႔ေ၀က ေရခ်ဳိ၊ ေရငန္
ငါးဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးမဖမ္းရ ရာသီသတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္တစ္ခုတည္းေသာေဒသျဖစ္ေသာတနသၤာရီေဒ
သႀကီးအတြင္း ငါးဖမ္းကြက္ ၅၂ ကြက္ရွိရာ အကြက္ ၃၀ မွာ ငါးမဖမ္းရရာသီ သတ္မွတ္ခ်က္
တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရလုပ္သားငယ္မ်ား ငါးမဖမ္းရကာလအတြင္း အဆင္ေျပေစ ရန္အ
တြက္ ျမင္းေကာင္ေရ ၂၅ ေကာင္ ေအာက္၊ ေလွအရွည္ေပ ၃၀ ေအာက္ စက္ျဖင့္ မိ႐ိုးဖလာ
ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ငါးရက္မွ ခုနစ္ရက္ၾကား ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

ကမ္းနီးတြင္ ထိုသို႔ကမ္းေ၀းေရယာဥ္ မ်ား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ ေရလုပ္ သားငယ္တို႔၏
ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ ကမ္းနီးပင္လယ္ ျပင္ၾကမ္းျပင္ကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္
ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒ ဦးဟန္ထြန္းက ၿပီးခဲ့ သည့္ ငါးမဖမ္းရရာ
သီသံုးလကို တနသၤာရီ တိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၀င္
ေရာက္ဖမ္းဆီးေန ေသာေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတိုင္း
ေဒသႀကီးတြင္ တရြတ္ဆြဲငါးဖမ္းလုပ္ငန္း မ်ားမွာ မျပဳလုပ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရလုပ္သား ၄၂,၄၄၆ ဦး ႏွင့္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း
ေရယာဥ္ ၁,၁၁၉ စင္းရွိ ၿပီး ကမ္းနီးေရလုပ္သား ၁၇,၄၄၀ ႏွင့္ ကမ္းနီးေရယာဥ္ ၁၁,၆၁၈ စင္း
ရွိေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္ စုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ
ၾကီးမွ ထြက္ရွိျခင္း ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရထြက္ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖိုး အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၁ သန္းခန္႔တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းမည္

 

အစိုးရဘဏ္ေလးခုတြင္ တစ္ခုအပါ အ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အား
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Myanmar
Agribusiness Public Corporation - MAPCO) ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အမ်ားပိုင္ ဘဏ္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment