ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Clinton Global Initiative
(CGI) ညီလာခံ ပရိသတ္အား လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ သူ၏ ႏိုင္ငံအေရးကို မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္ျခင္း
မျပဳရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ CGI ညီလာခံ ပရိသတ္သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ ဗီြဒီယိုတြင္
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေပ်ာ့ေျပာင္းလာသည့္ အေျခအေနကုိ ေျပာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။

“က်မတို႔ တကယ္လိုအပ္ေနတာက က်မတို႔ ႏုိင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနလဲ ဆိုတာကုိ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္မႈပါပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပရိသတ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Agence France-Presse သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Clinton Global Initiative (CGI) ညီလာခံ ပရိသတ္အား လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ သူ၏ ႏိုင္ငံအေရးကို မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္ျခင္း မျပဳရန္ ပန္ၾကား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “အေျပာင္းအလဲဆိုတာ အၿမဲတမ္းေတာ့ အေကာင္းဘက္ကုိ ေျပာင္းလဲတာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေကာင္းဘက္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ရင္
ေတာင္ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ အၿမဲႀက့ံႀကံ႕ခံ တည္ၿမဲဖုိ႔က မေသခ်ာပါဘူး” ဟု ဗီြဒီယိုထဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသလဲ ဆုိတာကို ကမၻာၾကီးက ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးဖုိ႔ကုိ က်မတုိ႔ အလိုရွိပါတယ္”
ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္။
Lwin Pwin

0 comments:

Post a Comment