ျမန္မာ၊ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ ပါပူအာနယူးဂီနီ တုိ႕မွ အိမ္ေဖာ္ရရွိေရး အတြက္မေလးရွား၏ အားထုတ္မႈမ်ား

အပိုင္း (၁)

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားအိမ္ေဖာ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႕ (Malaysian Association of Foreign Maid Agencies (PAPA)) က မေလးရွား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံ ႏွင့္ အေရွ႕တီေမာ တုိ႕မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမအျဖစ္ ေခၚယူရန္ အစုိးရကုိ အဆုိၿပဳေတာင္း ဆုိခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ Alwi Bavutty ကထုိႏုိင္ငံမ်ားမွ အိမ္ေဖာ္မ်ားရလွ်င္ မေလးရွားႏုိင္ငံအေနႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္မ်ားမွ အိမ္ေဖာ္ရရွိေရးအတြက္ မွီခုိအားကုိးေနရမႈမ်ား ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အႀကံၿပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။
ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ အဆုိၿပဳလႊာတင္ဖုိ႕ ၿပဳလုပ္ေနပါတယ္ - ဟု သူက ဘနားမားသတင္းစာ (Bernama) သုိ႕ တနလၤာေန႕ (09.04.2012) ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူက လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး Datuk Dr S. Subramaniam ၏အင္ဒိုးနီးရွားအိမ္ေဖာ္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွား-အင္ဒုိးနီးရွားေဆြးေႏြး အေျဖရွာေနျခင္းကုိ ကန္႕ကြက္လုိက္သည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ ေတာင္းဆုိေသာ အိမ္ေဖာ္လစာတုိးေရးကိစၥ၊ ဥပေဒကာကြယ္မႈႏွင့္ ပိတ္ရက္စသည္႕ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မေလးရွားလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးက ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနျခင္းကုိ Alwi ကကန္႕ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေဆြးေႏြးမႈမွာ ညွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္၍ မရဘဲ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။
Alwi က မေလးရွားသည္ အင္ဒုိနီးရွားမွ အိမ္ေဖာ္ပုိ႕ျခင္း ပိတ္ထားေသာ္လည္း ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႕မွ ေခၚရႏုိင္သည္ ဟုယခင္က ေျပာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မူဆလင္မဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ထုိႏွစ္ႏုိင္ငံမွ မေခၚယူပါ ဟုသူကေျပာခဲ့သည္။ အိမ္ေဖာ္တုိ႕သည္ တစ္လ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၅၀၀ အနည္းဆုံးရၾကေၾကာင္း၊ သူတုိ႕ေတာ္လွ်င္ အိမ္ရွင္လစာတုိးေပးမွာ ေသခ်ာေၾကာင္း Bernama သုိ႕ေျပာခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွားသည္ ၂၀၀၉ ဇြန္လတြင္ အိမ္ေဖာ္ပုိ႕မႈရပ္ခဲ့သည္။ ၂-ႏွစ္ၾကာ ၂၀၁၁ ေမလတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးၿပီး အိမ္ေဖာ္ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထိေရာက္ေသာဆုံးျဖတ္မႈ မရရွိေသးဘဲ၊ ေဆြးေႏြးဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ေမလအကုန္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားအိမ္ေဖာ္မ်ား မေလး ရွားသုိ႕ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းသာရရွိပါသည္။
အေရွ႕တီေမာ သံအမတ္ႀကီး Juvencio Da Jesus Martins က မေလးရွားသုိ႕အိမ္ေဖာ္ပုိ႕ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ႀကဳိးစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသာၾကာ ေန႔ (20.01.2012) တြင္ေျပာဆုိလုိက္သည္။
မေလးရွားရွိ အိမ္ေဖာ္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အစုိးရပုိင္းက အေရွ႕တီေမာမွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမရရွိေရးအတြက္ သူထံသုိ႕ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္႕အတြက္ ဤကိစၥကုိ သမၼတထံသုိ႕တင္ျပအဆုိၿပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီကေျပာခဲ့သည္။ သူ၏ အစုိးရက မီးစိမ္းျပသည္ႏွင့္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစားေပးမည္ ဟု မေလးရွားကုိေျပာပါသည္။ အေရွ႕တီေမာမွ အိမ္ေဖာ္မ်ားမေလးရွားသုိ႕ပုိ႕မည္ အေရးမွာ ၂၀၀၅ ကတည္းက၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈ ရွိခဲ့ၿပီး၊
ထုိစဥ္က အေရွ႕တီေမာသံအမတ္၊ သမၼတ (Jose Manuel Ramos-Horta) ႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး (Datuk Seri Syed Hamid Albar) တုိ႕ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေဖာ္ ဦးေရ ၁၀ ၀၀၀ မေလးရွားသုိ႕ေစလႊတ္ေရးျဖစ္သည္။
ထုိ႕ေဆြးေႏြးမႈမွာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ မေလးရွားသည္ မၾကာမီက အင္ဒိုနီးရွား၊ သီရိလကၤာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကေမာဒီးယားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တုိ႕မွ အိမ္ေဖာ္စုစုေပါင္း ၃၂၀ ၀၀၀ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ဆက္လက္၍ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားမွ အိမ္ေဖာ္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။
ေပၚတူဂီတုိ႕၏ ကုိလုိနီအျဖစ္ႏွစ္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ သိမ္းပုိက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အေရွ႕တီေမာသည္ ၂၀၀၂- ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ လူဦးေရ ၁.၂ သန္းရွိသာ အေရွ႕တီေမာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၉၈%၊ ႏွင့္ မူဆလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
“က်ေနာ္တုိ႕ ႏုိင္ငံမွာ မေလးရွားကုိ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ဖုိ႕ မူဆလင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ရွိပါတယ္။” ဟု အေရွ႕တီေမာ အစုိးရပုိင္းမွ Martins က ေျပာသည္။ အေရွ႕တီေမာသည္ မေလးရွားႏွင့္ အလြန္မေ၀းေသာ အကြာေ၀း၌ ရွိေနျခင္း၊ ဘာသာစကား တူညီမႈ (အေရွ႕တီေမာသည္ အင္ဒုိနီးရွား ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ၾကသည္။)
ယခုလုိ မေလးရွားသုိ႕ အိမ္ေဖာ္မ်ား ေပးပုိ႕ျခင္းအားျဖင့္ အေရွ႕တီေမာသည္ မေလးရွားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သံတမန္ေရးရာ ပုိအဆင္ေျပလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အေရွ႕တီေမာအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈ အခက္အခဲကုိ မေလးရွားသုိ႕အိမ္ေဖာ္မ်ားပုိ႕ျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္႕အျပင္ တုိင္းျပည္အတြက္ လည္း ျပည္ပ၀င္ေငြ ရရွိလာႏုိင္မည္ ဟု အေရွ႕တီေမာက ဆုိသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပ အိမ္ေဖာ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ (PAPA) မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Najob Razak က အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးမႈမ်ားကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ၃- လကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားမွ ေနာက္ထပ္အိမ္ေဖာ္မ်ား ပုိ႕မည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒုိနီးရွားအစုိးရ က ေဆြးေႏြးပါသည္။ (ကေလးထိန္းရမည္ဆုိလွ်င္ ကေလးထိန္းသည္႕အလုပ္မွလြဲ၍ အိမ္အလုပ္ မလုပ္၊ လူနာၿပဳစုရမည္ဆုိလွ်င္ လူနာကုိသာ ၿပဳစုမည္။ စသည္႕ One task Maid)။

သုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသားမ်ားမွ လက္ခံႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အင္ဒုိနီးရွားမွ အိမ္ေဖာ္မ်ား ျပန္လည္ေရာက္လာေရးမွာ မေသခ်ာေသာ္လည္း၊ ေမလအကုန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား အိမ္ေဖာ္မ်ား ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သာသတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
မေလးရွားသည္ ျမန္မာျပည္မွ အိမ္ေဖာ္ေခၚယူရရွိေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ႀကဳိးစားေနပါသည္။

LWIN PWIN
NLABR


Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment