ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (မူၾကမ္း)
by Maung Wuntha

 
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (မူၾကမ္း)ကို ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားေလ့လာေဆြးေႏြး အႀကံေပးႏိုင္ေအာင္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
၂၀၁၂ ေမလမကုန္မီ ေ၀ဖန္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေပးပို႕ၾကပါရန္။ ေ၀ဖန္ အႀကံေပးသူမ်ားသည္
ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။  အမည္ႏွင့္ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းအမည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္။
mja2012.org  ျဖစ္ေစ၊ mmjaorg@gmail.com ကိုျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ maungwuntha@gmail.comကို ျဖစ္ေစ ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။
 Myanmar Journalists Association - MJA
Constitution (Draft)

 နိဒါန္း

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလမ်ားမွစ၍ ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာဆရာအသင္း၊ သတင္းေထာက္အသင္းႏွင့္ စာေရးဆရာအသင္းမ်ား ဖြဲ႕တည္ခဲ့ေပသည္။ ထိုေနာက္တစ္ပါတီစနစ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပလုပ္သားအဖြဲ႕ဟူ၍ စာေရးဆရာအဖြဲ႕ခြဲႏွင့္သတင္းစာဆရာအဖြဲ႕ခြဲကို ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပသည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရမ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိခဲ့ေပသည္။
၂။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္အရ  ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေပသည္။ ထိုေနာက္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄(ဂ)ပါ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕သို႕မဟုတ္ အစည္းအရုံးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္အညီ  ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာ ဆရာအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိသူမ်ား အသင္းဟူ၍  အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္သည့္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ NGO) မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သြားရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ အေရးေပၚညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပသည္။   
၃။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ေရးကို စြန္႕လႊတ္ စြန္႕စားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ကို ထင္ဟတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ယခင္ကထက္ ပို၍ အေရးပါလာေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ  ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္အလို႕ငွာလည္းေကာင္း၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ကို  အကာအကြယ္ေပးရန္အလို႕ငွာလည္းေကာင္း သတင္းမီဒီယာေလာကသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းကို ေဖာ္ျပပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္ေပသည္။  

အခန္း (၁)

အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

အမည္

၄။ ဤအသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း (Myanmar Journalists Association - MJA) ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၅။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။
    (က) သတင္းစာဆိုသည္မွာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ အာေဘာ္၊ ကာတြန္း၊ သတင္းဓာတ္ပုံ၊ ေၾကာ္ျငာစသည္တို႕ ပါရွိေသာ ေန႕စဥ္ထုတ္ စာေစာင္ကို ဆိုသည္။
    (ခ) ဂ်ာနယ္ ဆိုသည္မွာ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ား သိရွိလက္ခံထားေသာ သေဘာသဘာ၀အရ) တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ (သို႕မဟုတ္) ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အခ်ိန္မွန္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ အာေဘာ္၊ ကာတြန္း၊ သတင္းဓာတ္ပုံ၊ ေၾကာ္ျငာစသည္တို႕ပါရွိသည့္ စာေစာင္ ျဖစ္သည္။
    (ဂ) သတင္းမဂၢဇင္း ဆိုသည္မွာ ဂ်ာနယ္ႏွင့္အလားတူ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မွန္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္ျဖစ္သည္။
    (ဃ) သတင္းဌာန ဆိုသည္မွာ ယခင္အေခၚ ေၾကးနန္းသတင္းဌာန (Wire News Service)၊ သတင္းေအဂ်င္စီ (News Agency) စသည္တို႕ကို ဆိုသည္။
    (င) ေရဒီယို ဆိုသည္မွာ  ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ဆိုသည္။
    (စ) ရုပ္သံ ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ရုပ္ျမင္သံၾကား (Television Station) ဌာနမ်ားကို ဆိုသည္။
    (ဆ) အြန္လိုင္း မီဒီယာ ဆိုသည္မွာ အမ်ားသူငါ ဖတ္ႏိုင္ရန္ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳ၍ သတင္း၊ သတင္းဓာတ္ပုံ၊ ေဆာင္းပါး၊ ေ၀ဖန္ခ်က္စသည္တို႕ကို ေရးသားတင္ျပသည့္ သတင္းလုပ္ငန္း (Website, Face book or Blog)မ်ားကို ဆိုသည္။
    (ဇ) အသင္း ဆိုသည္မွာ (ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပေသာ အပိုဒ္မ်ား၌ ေရွ႕ေနာက္ဆန္႕က်င္မႈ မရွိလွ်င္) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္းကို ဆိုသည္။ အသင္း၀င္ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ားကို ဆိုသည္။ သဟာယ အသင္း၀င္ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း တစ္စုံတစ္ရာကို လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထဲမွ အသင္း၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လာသူကို ဆိုသည္။ စည္းမ်ဥ္း ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အျခခံ စည္းမ်ဥ္းကို ဆိုသည္။
    (စ်) ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းစာဆရာအသင္း ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ျပည္နယ္^ တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းစာဆရာအသင္း (သို႕မဟုတ္) စည္းရုံးေရးေကာ္မတီကို ဆိုသည္။
    (ည) ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းစာဆရာအသင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၏ အသင္း၀င္မ်ား မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
    (ဋ) ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
    (ဌ) ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးသည့္  အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
    (ဍ) ဗဟိုစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးသည့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။
    (ဎ) လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ဤ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အသင္း၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးေရး၊ စည္းရုံးေရး၊ လႈံ႕ေဆာ္ပညာေပးေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ က်င့္၀တ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဆိုသည္။
    (ဏ) အေျခခံအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ အသင္း၀င္မ်ားအနက္ လုပ္ငန္းသဘာ၀ ကြဲျပားျခားနားမႈအလိုက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားေသာ အေျခခံအဖြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ (က) ပုံႏွိပ္မီဒီယာ အေျခခံအဖြဲ႕ (ခ) ေရဒီယို ႏွင့္ ရုပ္သံ အေျခခံအဖြဲ႕၊ (ဂ) သတင္းဌာနမ်ားအေျခခံအဖြဲ႕၊ (ဃ) အြန္လိုင္းမီဒီယာအေျခခံအဖြဲ႕ တို႕ကို ဆိုသည္။

အခန္း (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။
    (က) စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရရွိခံစားႏိုင္ေရး၊
    (ခ) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ကို  အကာအကြယ္ေပးေရး၊
    (ဂ) စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရင္း အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စတုတၴမ႑ိဳင္ တည္ေဆာက္ေရး၊
    (ဃ) သတင္းမီဒီယာသမားတို႕၏ ေခတ္မီသတင္းပညာ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရး၊
    (င) သတင္းမီဒီယာသမားတို႕၏ လူမႈဘ၀တိုးတက္ေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေရး၊
    (စ) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာဆရာမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး၊

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
    (က) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ရရွိ ခံစားအပ္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊
    (ခ) တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္းမ်ား ေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္းကို အားေပးရန္၊
    (ဂ) ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ စတုတၴမ႑ိဳင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္၊
    (ဃ) ေခတ္မီ သတင္းပညာရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (အဆင့္ျမင့္ သတင္းပညာ သင္တန္း ေက်ာင္း တည္ေထာင္ရန္)
    (င) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္၊
    (စ) ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာဆရာအသင္းမ်ား ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္၍ ျမနိ္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္၊

အခန္း (၃)

အသင္း တည္ေနရာႏွင့္ တံဆိပ္အမွတ္အသား

(၈) တည္ေနရာ
    ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ တည္ေနရာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ရမည္။
(၉) တံဆိပ္အမွတ္အသား၊ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အလံ
    (က) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ တံဆိပ္အမွတ္အသားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
        (ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ရန္)
    (ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
        (ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ရန္)
    (ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ အလံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
        (ဗဟို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ရန္)
(၁၀) ရုံးတံဆိပ္
    ေအာက္ေဖာ္ျပပါတံဆိပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၏ ရုံးတံဆိပ္ျဖစ္သည္။
        (ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ရန္)

အခန္း (၄)

အသင္း၀င္ျဖစ္ျခင္း

၁၁။ အသင္း၀င္ျဖစ္ျခင္း
    ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းသို႕ ၀င္ခြင့္ရွိသည္။

    (က) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
    (ခ) အသက္ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
    (ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ယုံၾကည္လက္ခံ၍ လိုက္နာရန္ ကတိျပဳသူျဖစ္ရမည္။
    (ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းက ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို မမွိတ္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိျပဳသူျဖစ္ရမည္။
    (င) သတ္မွတ္ထားေသာ အသင္း၀င္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို မပ်က္မကြက္ ေပးေဆာင္ရန္ကတိျပဳသူ ျဖစ္ရမည္။
    (စ) အသင္း၀င္ပုံစံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္း၀င္ ၂ ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိရမည္။
    မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္စုံတစ္ခု၏ အဖြဲ႕၀င္မျဖစ္ေစရ။ မူလက ပါတီ၀င္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ပါတီအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ကို စြန္႕လႊတ္ရမည္။
၁၂။ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။
    (က) လက္ရွိ သတင္းစာ၊ သတင္းဂ်ာနယ္၊ သတင္းမဂၢဇင္း၊ သတင္းေအဂ်င္စီ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊ အြန္လိုင္း မီဒီယာစေသာ သတင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာ၊ ေဆာင္းပါးရွင္၊ သတင္းဘာသာျပန္၊ သတင္းေၾကညာသူ၊ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူ၊ ဓာတ္ပုံဆရာ၊ ကာတြန္းဆရာ၊  စာျပင္ဆရာ၊ ႏွင့္ အလြတ္သတင္းသမားမ်ား။
    (ခ) လက္ရွိ သတင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခင္က  တစ္ႏွစ္ထက္ မနည္း သတင္းမီဒီယာ ဆက္စပ္အလုပ္တာ၀န္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား။
    (ဂ) တည္ဆဲ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ သတင္းမီဒီယာသမားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးသူမ်ား။
၁၃။ အသင္း၀င္အမ်ိဳးအစား
    အသင္း၀င္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားရွိသည္။
    (က) သာမန္အသင္း၀င္
    (ခ) ရာသက္ပန္အသင္း၀င္
    (ဂ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္း၀င္
    (ဃ) သဟာယ အသင္း၀င
၁၄။ သာမန္အသင္း၀င္
    (က) အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း အခန္း ၄ အပိုဒ္ (က) (ခ) (ဂ)ႏွင့္ ညီညြတ္သူ မည္သူမဆို သာမန္အသင္း၀င္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္သည္။

    (ခ)သာမန္အသင္း၀င္သည္ အသင္း၀င္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္အနည္းဆုံး ရွိၿပီးမွသာ အသင္း၏ အမႈေဆာင္ တာ၀န္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ အေရြးခံခြင့္ရွိသည္။
    (ဂ) သာမန္အသင္း၀င္သည္ အသင္း၀င္ စတင္ျဖစ္ခ်ိန္မွစ၍ အသင္း အမႈေဆာင္ေရြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ မဲေပးခြင့္ရွိသည္။
၁၅။ ရာသက္ပန္ အသင္း၀င္
    (က) သာမန္အသင္း၀င္အျဖစ္ ၅ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ပါ၀င္ၿပီးသူတစ္ဦးသည္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ရာသက္ပန္ အသင္၀င္ေၾကးမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္း ေပးသြင္းၿပီး ရာသက္ပန္အသင္း၀င္အျဖစ္ အဆိုျပဳပါက ၄င္းအား ရာသက္ပန္ အသင္း၀င္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္သည္။
    (ခ) ရာသက္ပန္ အသင္း၀င္သည္ အသင္း၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တာ၀န္မ်ားအတြက္ ပါ၀င္အေရြးခံခြင့္၊ မဲေပးခြင့္မ်ား ရွိသည္။
၁၆။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အသင္း၀င္
    (က) ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေလာက၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ထူးထူးျခားျခား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူဟု ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေထာက္ခံတင္ျပေသာ အသင္း၀င္ျဖစ္ေစ၊ အသင္း၀င္မဟုတ္သူျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ ^ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ညီလာခံကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ကေသာ္လည္းေကာင္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အသင္း၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳႏိုင္သည္။
    (ခ) ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အသင္း၀င္ အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ တစ္နွစ္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦးထက္ ပို၍ မေထာက္ခံရ။
    (ဂ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အသင္း၀င္သည္ အသင္း၏ အစည္းအေ၀းအားလုံးသို႕ ဆႏၵအေလ်ာက္ တက္ခြင့္ ရွိသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိသည္။ မဲေပးခြင့္၊ အေရြးခံခြင့္ မရွိ။
၁၇။ သဟာယ အသင္း၀င္
    (က) ျပည္တြင္းမွ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း တစ္စုံတစ္ရာကို လုပ္ကိုင္ေနသူ၊ ျမန္မာ သတင္းမီဒီယာေလာကကို အေလးထား၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေနသူမ်ားထဲမွ အသင္း၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လို၍ အဆိုျပဳသူကို သဟာယ အသင္း၀င္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္သည္။
    (ခ) သဟာယ အသင္း၀င္သည္ အသင္း၏ အစည္းအေ၀းအားလုံးသို႕ ဆႏၵအေလ်ာက္ တက္ခြင့္ ရွိသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိသည္။ မဲေပးခြင့္၊ အေရြးခံခြင့္ မရွိ။
၁၈။ ႏုတ္ထြက္ျခင္း
    အသင္း၀င္တစ္ဦးသည္ မိမိဆႏၵအရ အသင္း၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည္။ ႏုတ္ထြက္စာကို ျပည္နယ္^ တိုင္းေဒသႀကီး အသင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႕ ေပးပို႕ရမည္။     

အခန္း (၅)

အသင္း၀င္၏ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား

၁၉။ အသင္း၀င္၏ ပိုင္ခြင့္မ်ား
    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္၀င္တိုင္းသည္ -
    (က) မိမိတက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ညီလာခံ၊ အစည္းအေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ဆႏၵမဲေပးခြင့္၊ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
    (ခ) အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသႀကီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႕ တင္ျပႏိုင္သည္။
    (ဂ) မိမိအား ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး မိမိအား အေရးယူသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕လည္း မိမိကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္၊ ျပန္လည္ ေခ်ပခြင့္ ရွိသည္။
    (ဃ) အသင္း၀င္အျဖစ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္း၏ တာ၀န္ တစ္ရပ္ရပ္မွေသာ္လည္းေကာင္း မိမိသေဘာဆႏၵအရ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည္။
    (င) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းက ေပးအပ္ေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။
၂၀။ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား
    အသင္း၀င္တိုင္းသည္ -
    (က) အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
    (ခ) အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိပါးေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုံး၀ မျပဳလုပ္ရ။
    (ဂ) စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။
    (ဃ) စတုတၴမ႑ိဳင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တိုင္းျပည္ဂုဏ္သိကၡာတို႕ကို ထိပါးေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
    (င) အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွ် မရွိေစဘဲ ကင္းရွင္းရမည္။
    (စ) အသင္း၏ ညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစမည့္ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ အေရးအသား၊ အက်င့္အႀကံမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။
    (ဆ) တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ဦးေဆာင္မႈ မျဖစ္ေစဘဲ စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္း တာ၀န္ယူမႈ တို႕ျဖင့္သာ အသင္း၏ ကိစၥအ၀၀ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
    (ဇ) မိမိတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မွန္မွန္ တက္ေရာက္ရမည္။
    (စ်) ျပည္နယ္^ တိုင္းေဒသႀကီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးသည္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသမွ အျခား ျပည္နယ္^ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသို႕ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္၍ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္အရပ္ရပ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္စဲေစရမည္။
    (ည) အသင္း၀င္တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရလည္းေကာင္း အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရပါက ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လိုအပ္သည္မ်ားကို စိစစ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္-
    (၁) အသင္း၀င္တစ္ဦးသည္ သာမန္အရပ္သား ျဖစ္ပါက အေရးယူအျပစ္ေပးခံရသည့္ေန႕မွစ၍ အသင္း၀င္ အျဖစ္မွ ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲရမည္။
    (၂) အသင္း၀င္တစ္ဦးသည္ ၀န္ထမ္း ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနက အေရးယူမႈ ဆုံးျဖတ္ၿပီးခ်ိန္ကစ၍ အသင္း၀င္ အျဖစ္မွ ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲရမည္။
    (၃) အေရးယူခံရသူသည္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါက အနီးကပ္ဆုံး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသင္း၀င္အျဖစ္မွလည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္မွလည္းေကာင္း ရပ္စဲရမည္။
    မွတ္ခ်က္။ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးယူျခင္း ဆိုပါက အသင္းအေနျဖင့္ အသင္း၀င္ အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း မျပဳရ။
    (ဋ) ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို မွန္မွန္ ေပးသြင္းရမည္။

အခန္း (၆)

အသင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ မူမ်ား

၂၁။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႕မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ လက္ေအာက္ခံမွမဟုတ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အသင္းအဆင့္ဆင့္သည္ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဘာင္အတြင္းမွသာ တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၂။    ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းကို ျပည္နယ္^တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ဗဟိုဟူ၍ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၂၃။    အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကီးၾကပ္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း (ဗဟို)၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ျပည္နယ္^ တိုင္းေဒသၾကီး သတင္းစာဆရာ အသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၂၄။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ကို  ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီး သတင္းစာဆရာအသင္း မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။
၂၅။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗဟိုစာရင္းစစ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး အသင္းမ်ား၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္။ အမ်ားဆႏၵအရပင္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ အသင္း၀င္ တစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒအရ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းအရလည္းေကာင္း အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရပါက အထူးကိစၥရပ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လိုအပ္သည္မ်ားကို စိစစ္၍ တာ၀န္မွ ရပ္စဲႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းကို ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ပါက အနီးကပ္ဆုံး ျပည္နယ္^ တိုင္းေဒသၾကီး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ပါက ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၏ အနီးကပ္ဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
၂၆။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းအဆင့္ဆင့္တုိ႕၏ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပး ပို္င္ခြင့္ရွိေသာ တက္ေရာက္သူဦးေရအားလုံး၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိမွသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ အတည္ ျဖစ္သည္။
၂၇။    အသင္းအဆင့္ဆင့္၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲစနစ္ကို က်င့္သုံးရမည္။
၂၈။    အသင္းအဆင့္ဆင့္အတြင္း စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ယူသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးရမည္။ ဗဟိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းက လိုက္နာ၍ ျပည္နယ္^ တုိင္းေဒသၾကီး အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ အၾကံÓဏ္မ်ားကို ဗဟိုက အေလးဂရုျပဳျခင္းစေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္္ကို က်င့္သုံးသည္။
၂၉။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၏ သက္တမ္းသည္ ညီလာခံသက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။
၃၀။    ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုံနည္းစနစ္မ်ားကို ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လိုအပ္သလို ျပဌာန္းႏုိင္သည္။

အခန္း (၇)

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ

ျပည္နယ္၊တုိင္းေဒသၾကီးသတင္းစာဆရာအသင္း

၃၁။    ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး သတင္းစာဆရာအသင္းမ်ားသည္ ႏွစ္လည္အစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္၊ တစ္ၾကိမ္ႏွင့္တစ္ၾကိမ္အၾကား ၁၂ လထက္ မပိုေစဘဲ က်င္းပရမည္။ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းကို ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပရမည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရာတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္မွသာ အစည္းအေ၀းမ်ား အထေျမာက္သည္။
၃၂။    ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ဦးႏွင့္ အထက္ရွိလွ်င္ ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီး သတင္းစာ ဆရာအသင္းကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္^ တုိင္းေဒသၾကီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၃၃။    ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ဦးေရႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကို ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၃၄။    အသင္း၀င္ဦးေရ ၂၀ ဦးႏွင့္အထက္ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီး သတင္းစာဆရာအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အသင္း၀င္ဦးေရ ၂၀ ဦး မျပည့္ေသာ ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသ ၾကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး သတင္းစာဆရာအသင္း စည္းရုံးေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၃၅။    မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ၌ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိေသာ တက္ေရာက္သူ အားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲရရွိမွသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ အတည္ျဖစ္သည္။
၃၆။    မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ရွင္းတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းရမည္။ အဆိုပါတင္သြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ရမည္။
၃၇။    ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ မိမိတို႕ထဲမွ ဥကၠဌ၊ အတြင္း ေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းစစ္မွဴးတို႕ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ယင္းသို႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းစစ္မွဴးတို႕သည္ ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီးသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းစစ္မွဴးတို႕လည္း ျဖစ္ၾကသည္။
၃၈။    ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီးသတင္းစာဆရာအသင္း၏ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးအပါအ၀င္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားထဲမွ ၁၀ ဦးကို ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။
၃၉။    (က)    ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီးသတင္းစာဆရာအသင္း၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ က်င္းပရမည္။ အသင္း၀င္အားလုံး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္မွသာ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနကို အစီရင္ခံရမည္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လစ္လပ္ပါက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ လစ္လပ္လာပါက ျပည္နယ္^တိုင္း ေဒသၾကီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ အဖြဲ႕အတြင္း တာ၀န္ခြဲေ၀မႈကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။
    (ခ)    ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ကြယ္လြန္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လစ္လပ္သြား သည့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈအေျခအေနကို ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႕ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။
၄၀။    ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသၾကီးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းညီလာခံ သက္တမ္းႏွင့္အညီျဖစ္သည္။
၄၁။    ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းညီလာခံကို လက္ရွိ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္^တိုင္းေဒသ ၾကီး မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရမည္။
၄၂။    ညီလာခံက်င္းပရာတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏  ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္ေရာက္မွသာ ညီလာခံ အထေျမာက္သည္။
၄၃။    ညီလာခံကို ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ပုံမွန္က်င္းပရမည္။ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပသည့္ အသင္း၏ညီလာခံကို လိုအပ္ ပါက ပုံမွန္က်င္းပရမည့္ရက္မတိုင္မီ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ေစာ၍ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္က်၍ျဖစ္ေစ က်င္းပႏိုင္သည္။
၄၄။    ညီလာခံက်င္းပသည့္ေန႕ရက္ႏွင့္ အစီအစဥ္ကို အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကိဳတင္၍ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံသို႕ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၄၅။    ညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္လိုအပ္ပါက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဗဟိုအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၄၆။    ညီလာခံတြင္ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္ လာေသာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ရမည္။
၄၇။    ညီလာခံတြင္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဦးစြာပထမ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ဦးေရႏွင့္ အေျခခံအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရမည့္ စနစ္ကို ညီလာခံက သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ ထပ္မံ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။
    (က)    ညီလာခံကို ၄ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပျပီး ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ က်င္းပရမည္။
    (ခ)    ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကို ဗဟို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ရမည္။
    (ဂ)    ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လိုအပ္လွ်င္ ညီလာခံသက္တမ္းအတြင္း ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူႏိုင္သည္။
၄၈။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းညီလာခံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို တက္ေရာက္လာေသာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲရရွိမွသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ အတည္ျဖစ္သည္။
၄၉။    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း အေရးေပၚညီလာခံကို လိုအပ္လွ်င္ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္။ အေရးေပၚ ညီလာခံကို ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေတာင္းဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဗဟို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လိုအပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္။
၅၀။    (က)    ညီလာခံက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕သည္  ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ မိမိတို႕အထဲမွ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႕ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထိုေနာက္ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ သတ္မွတ္ဦးေရႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

LWIN PWIN

NLABR

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment