အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္
by ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

 
အဓိကအားျဖင့္ စြမ္းအင္က႑ တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးလာ ျခင္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္ မႈ ဦးေမာ့လာခဲ့သည္။ (၂ဝ၁၃) ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုမုိတင္ပို႔ျခင္း၊ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔၏ အေထာက္အကူ ေၾကာင့္ ယခုလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရ သည္။ (၂ဝ၁၁) ခုႏွစ္တြင္ အရွိန္က် သြားေသာ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မား လာႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးအေဆာက္ အအံု ျပန္လည္အားေကာင္းလာေစရန္ အတြက္ အစိုးရက ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးသည္။
စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈ
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ ၅.၅%ခန္႔အထိ တုိး တက္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ယခင္ ေလးႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ၄.၉%သာ တုိးတက္ ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံထုတ္ လုပ္ေရးတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တုိးတက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရလႊမ္းမုိးျခင္း၊ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးတက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ အား နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ကနဦးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္လာခဲ့သည္။
ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၈ဝဝ ႏႈန္းအထိ တက္လာခဲ့သည္။
ထုိကဲ့သို႔ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး တက္ လာျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (တရားဝင္ေငြလဲႏႈန္းကို ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၅.၄ဝ က်ပ္ႏွင့္သာ ဆက္ႏႊယ္သတ္မွတ္ထား ဆဲျဖစ္သည္။
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားသြားျခင္း ရလဒ္တစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ပိုလွ်ံေနၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ေနေသာ ဆန္ စပါး ပို႔ကုန္ကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေနေသာ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားေစ ခဲ့သည္။
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာခဲ့ရာ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတက္သြားခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈသည္ က်ဆင္း မည့္အလားအလာရွိသည္။ အထူး သျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈျမင့္မားၿပီး ကုန္ သြယ္ေရးလုိေငြသည္ ၂ဝ၁ဝ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ဝ.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ ၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔ တက္လာခဲ့သည္။
၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စြမ္း အင္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၌ ႏုိင္ငံ ျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံခန္႔အထိ တုိးလာျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာသီးသန္႔ရန္ပံုေငြ သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံခန္႔အထိ တုိးလာ ခဲ့သည္။ ထုိပမာဏသည္ ႏုိင္ငံျခား သြင္းကုန္ ၉.၄ လစာရွိသည္။ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈသည္ ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္အားနည္းျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ထူးျခားမႈမရွိေပ။ ျပည္ပေၾကြးၿမီေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရာ တစ္ဝက္ခန္႔မွာ ျပန္ဆပ္ရ မည့္ အရင္းႏွင့္အတိုးေတြျဖစ္သည္။
ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေသာ စုေပါင္းဘတ္ ဂ်က္လုိေငြသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ၏ ၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ အခြန္စနစ္အား စည္းၾကပ္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးပို႔ကုန္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္မွ ရေငြနိမ့္က် ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ရပ္ ဆုိင္းသျဖင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္တုိးပြား မလာေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ေခ်း ေငြအေပၚ ေကာက္ခံေသာအတုိးႏႈန္းကို ၁၇ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ဆပ္ ေငြမ်ားအေပၚေပးေသာ အတုိးႏႈန္းကို ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်ေပး သည္။ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အပ္ေငြ အေပၚေပးေသာ အတုိးႏႈန္းကို အတုိင္း အတာတစ္ခု လုပ္သာကိုင္သာရွိသူ၊ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ေပးေသာ အတုိးႏႈန္းသည္ ဘဏ္မ်ားကို ဆဲြ ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္း လမ္းတစ္ခုျဖစ္လာသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးလုိေငြ ကို ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖည့္ တင္းရသည္။ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစ ခဲ့သည္။
စီးပြားေရး အလားအလာ
၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ တက္လာခဲ့ေသာ အစိုးရသည္ ႏွစ္ေပါင္း၅ဝခန္႔ တန္႔ေန ေသာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အခြင့္အေရးရခဲ့သည္။ ကနဦးေျခလွမ္း ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တစ္ခုတည္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသစ္ ေရးဆဲြျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားရာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၈၁၈ က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ ေသာ၊ ထိန္းေက်ာင္းႏႈန္း၌ ဖလွယ္ႏႈန္း စနစ္သစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ အစိုးရက ဘဏ္အခ်င္း ခ်င္း တရားဝင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏုိင္ သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေငြယူႏွင့္ လႊဲ ေျပာင္းမႈမ်ား သာမန္စာရင္းတြင္ရွိေန ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ရန္ စီစဥ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒအရ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အတန္အသင့္ရွိသည့္ ဘတ္ ဂ်က္လုိေငြျဖစ္ေပၚေစရန္ လ်ာထား သတ္မွတ္သည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ မ်ားထဲတြင္၊ လယ္သမားမ်ားအား ¤င္း တုိ႔၏ ေျမယာကုိ ပိုင္ဆုိင္၊ ေရာင္းခ် ေပါင္ႏွံခြင့္ျပဳေသာ ေျမယာဥပေဒ လည္း ပါဝင္သည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပးေသာေခ်း ေငြသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိေသး ေပ။ ၂ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြကို ႏွစ္ဆစီ၊ ႏွစ္ဆစီတုိးေပးခဲ့ေသာ္လည္း လံု ေလာက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ လယ္သမား မ်ားအား အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္အတြက္ အေသးစား ေခ်းေငြဥပေဒကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အား အခြန္သက္သာခြင့္ေပးၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ငွားရမ္း ခြင့္ျပဳ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရာမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေစ်းကြက္ဖလွယ္ႏႈန္း  အေပၚ လဲလွယ္၍ျပန္လည္ယူေဆာင္ သြားႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္တစ္ခု ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္  ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထားဝယ္၊ ရန္ကုန္ အနီးတြင္ သီလဝါ၊ အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴတုိ႔က ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မည္စိုး၍ ယခင္ႏွစ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္ တန္႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အျခား ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္ ေငြ႕မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ယခုအခါေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည့္ ေရႊႏွင့္ ေဇာတိက သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုက္ လုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားအၿပီးသတ္သည့္အခါ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ သိသိသာသာတုိးပြားသြား ေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သြင္းကုန္မ်ား ကို အစိုးရသတ္မွတ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လဲလွယ္သည့္စနစ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိခဲ့ျခင္းကို ဧၿပီ ၁ ရက္ တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္ေသာ လဲလွယ္ႏႈန္းကို အသံုး ျပဳလာ၍ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္  လက္ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည္။
၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ သည္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာ  ႏွစ္တြင္ ၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္၍ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ သို႔တက္သြားႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ အစုိးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ လယ္ သမားမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္၍ ဝယ္ ယူသည့္စနစ္ေၾကာင့္ ဆန္လက္လီေစ်း ႏႈန္းကို တက္ေစႏုိင္သည္။
ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ားပိုမုိတင္သြင္းကာ သာမန္  လုိေငြ ပို၍ႀကီးမားသြားေစႏုိင္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စက္မႈႏုိင္ငံမ်ား က ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ ဆုိ႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားလာႏုိင္သည္။ ဤႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား က အကူအညီမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ ျခင္း၊ အတုိးႏႈန္းသက္သာစြာ ေခ်းေငြ ေပးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားလာ ႏုိင္သည္။
မူ၀ါဒေရးရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားလာေစရန္၊ တံခါးဖြင့္ေပးသည့္ အခါ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ မႈရရွိေစရန္၊ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်သျဖင့္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္စရာေတြ မ်ားျပားလွသည္။ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြ(၇၁၅) ေဒၚလာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ သည္။ လူဦးေရသန္း ၆ဝ အနက္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲသည္။ ကုလ သမဂၢလူသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ ႏုိင္ငံ ၁၈၇ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ အမွတ္စဥ္ ၁၄၉ ၌ေရာက္ေနၿပီး ေအာက္ဆံုးနား၌ရွိသည္။ မိမိ၏ အလားအလာေကာင္းကို အျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘက္ေပါင္းစံုက ေရွ႕ေလွ်ာက္ အခ်ိတ္ အဆက္မိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္လုိအပ္သည္။
ျပည္သူ႕ေရးရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈျမင့္မားေရးတုိ႔၌ အဓိက အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ႏုိင္ ရန္ စီမံေပးျခင္းေရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒေရးရာတုိ႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈတုိ႔အေပၚ၌ မူတည္ သည္။
လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိျခင္းမရွိရာ အေျခ ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အတြက္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္လံုလံု ေလာက္ေလာက္ရရွိရန္ အေရးႀကီး သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးတုိ႔အတြက္လည္း ေငြေၾကး အလံုအေလာက္ရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလြယ္လြယ္ကူကူ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိၿပီး သြယ္ဝိုက္ခြန္  ထက္ တုိက္႐ုိက္ခြန္ကို အေလးေပး ေသာ စနစ္သည္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ မ်ားကို တုိးပြားေစကာ ဆင္းရဲသားမ်ား အေပၚတရားမွ်တမႈ ပို၍ရွိေစႏုိင္သည္။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမုိ၍ နီးကပ္မႈရွိေစရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရွ႕ အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိ႔၌သာမက ကမၻာ့ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္မိေစႏုိင္သည္။
တခုတည္းေသာႏုိင္ငံျခားေငြလဲ လွယ္ႏႈန္းစနစ္သည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကို လႊမ္းမုိးလာေသာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ၏ စြမ္းရည္ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား၊ အ႐ံႈးျပမႈ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံ  ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း အပါအဝင္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားသည္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံ ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားထုတ္ပယ္ရ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား ဒုကၡ မေရာက္ေစရန္ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္စနစ္ကို ယာယီခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္လုိသည္။
ေရာင္းဝယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္ အရင္းအခ်ဳိးမ်ားသတ္မွတ္ထားျခင္း၊ အေပါင္ပစၥည္းတင္ရျခင္းတုိ႔ကို အဆင့္ ဆင့္ ဖ်က္သိမ္းရမည္။
ဗဟိုဘဏ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာ တြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးက႑ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မာလာေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားကို စုစည္းခုိင္မာေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံ ျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ဘဏ္စနစ္ ကို ပို၍အင္အားေတာင့္တင္းလာေစႏုိင္ သည္။
လူဦးေရ၏ တစ္ဝက္ခန္႔ရွိရာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ တုိးတက္မႈ အလားအလာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေျမယာဥပေဒသစ္အရ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ မႈ လက္မွတ္အသစ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပး ျခင္းသည္ ေရွ႕ေျခတစ္လွမ္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ဆင္းရဲသားမ်ား အက်ဳိးခံစား ခြင့္ရေစရန္အတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိသည္။ ဤနည္းလမ္းကို လယ္သမားမ်ားအား ေခ်းေငြတုိးေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္သူပိုင္က႑က ပို၍ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္း၊ ပိုေကာင္းေသာမ်ဳိးေစ့ႏွင့္ ေျမ ၾသဇာမ်ားရရွိေစျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန က ပုိ၍ကူညီျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ အသံုးအေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးတဲြက်င့္သံုးရန္ လုိအပ္သည္။
(ေအဒီအုိ ၂ဝ၁၂)

LWIN PWIN

NLAB

Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment