ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ လိုက္၀ယ္ၾကျခင္း
by ေမာင္သက္မြန္ (ငါန္းဇြန္)

၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံတကာေစ်း ကြက္တြင္ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား ထိုးတက္သြား ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာစားနပ္ရိကၡာေစ်းကြက္ကို အယံုအၾကည္နည္းလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ကို ေၾကာင့္ၾကလာျခင္း၊ အနာဂတ္အစားအစာ ဝယ္လိုအားႏွင့္ပတ္သက္၍ တြက္ဆမႈမ်ားကို အေျခခံကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အျခားႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေျမယာမ်ားဝယ္ယူရင္းႏွီးမႈ ျပဳလုပ္လာ ခဲ့ၾကသည္။
ကမၻာတစ္လႊားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ္လည္း မစိုက္ပ်ဳိးရေသးဘဲက်န္ေနေသာ ေျမဟက္တာ ၄၄၅ သန္းရွိၿပီး ေလာေလာဆယ္စိုက္ေနေသာ ေျမယာ ၁.၅ ဘီလီယံဟက္တာရွိသည္။ က်န္ေန ေသာ ေျမယာမ်ားမွာ အာဖရိက အာဟာရေဒသ တြင္ ၂ဝ၁ သန္း၊ လက္တင္အေမရိကတြင္ ၁၂၃ သန္းႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ ၅၂ သန္းရွိသည္။
၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္စည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာဝယ္ယူမႈအရွိန္ေလ်ာ့မသြားေပ။ ၁၉၆၁-၂ဝဝ၇ ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ဟက္တာ ၄.၁ သန္းႏႈန္း စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ သံုးခဲ့ရာ ၁.၈ သန္းမွာ အာဖရိကတြင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ သန္း ၅၆၆ ဟက္တာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ အာဖရိကတြင္ ဟက္တာ သန္း ၄ဝ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခဲ့ၾကရာ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ၆ ႏိုင္ငံစိုက္ဧကထက္မ်ားသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ အမွန္တကယ္ထုတ္လုပ္ေသာ အခ်ိန္ၾကားကာလ ရွည္လ်ားသည္။ အက်ဳိးအျမတ္လည္းနည္းသည္။ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲဒဏ္ေတြကိုလည္း ခံရ သည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းက လယ္သမားမ်ားသည္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သို႕ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ အေျခခံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတို႕အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိျခင္းတို႕ ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ ေသာစြမ္းရည္ နည္းပါးသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယခုကဲ့သို႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၊ လယ္ယာေျမမ်ားဝယ္ယူ ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးျခင္းကို ေက်ာ္လႊား ကာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီး၊ နည္းပညာမ်ား ရယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ ေဒသခံ မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ေရရွည္တြင္  ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ ၿပီး ေရတိုအက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရးကို ဦးစားေပးျခင္း၊ လူမႈစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳျခင္း၊ မသမာမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ၾကသည္။
သို႕ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားက ေျမယာ ဝယ္ယူရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိး သက္ေရာက္ပံုကို အကဲျဖတ္ကာ အစိုးရက မူဝါဒ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သို႕ ထိန္းခ်ဳပ္တံု႕ျပန္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သို႕ မည္ပံုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကို တြက္ဆႏိုင္ေပသည္။
အမွန္စင္စစ္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ ေျမယာ မ်ားရယူသည့္အေလ့အထသည္ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီ ၍ ရွိေနၿပီး ကိုလိုနီသိမ္းပိုက္သည့္ေခတ္မ်ား ကတည္းကပင္ ရွိေနသည္။ သို႕ေသာ္ ထုတ္လုပ္ မႈျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေျမကိုလွပ္ထားတတ္ၾကသည္။သို႕ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရျခင္း၊ ကြၽန္ျပဳ ထားေသာအလုပ္သမားမ်ားကို ခိုင္းေစအသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရၾကျခင္း၊ စက္ယႏၲယားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူ၍ ဝယ္ ႏိုင္ျခင္း၊ ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျပည္ပ တြင္ ေျမယာဝယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရွင္သန္ က်န္ရစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ထို ကေမာက္ကမျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား သည္ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ ေပၚေစသည္။
တစ္ဖန္ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားက လည္း ေျမကြက္ႀကီးမ်ားဝယ္ယူမႈကို အေထာက္ အကူျပဳသည္။ ေရေႏြးေငြ႕သံုးသေလာက္ လုပ္ငန္း က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ အေသးစားစနစ္ေပၚေပါက္ လာျခင္း၊ နည္းပညာသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ယခင္တြက္ေျခမကိုက္ေသာ လယ္ယာ ေျမမ်ားသည္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝကို ၾကည့္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္လည္းပိုင္ဆိုင္၊ လက္ေတြ႕ လည္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ရာသီ ဥတုေျပာင္းလွ်င္ေျပာင္းသလို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ကိုယ္ႀကိဳးစားလွ်င္ ႀကိဳးစားသလို အက်ဳိး အျမတ္ရရွိၾကသည္။
အေမရိကန္ကဲ့သို႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီး မ်ား၌ပင္လွ်င္ မိသားစုပိုင္ လယ္ကြက္မ်ားသည္ လုပ္သားငွားရမ္းကာလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားထက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းႀကီးမားၿပီး  ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳသည္။သို႕ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစု ပိုင္ေျမကြက္မ်ားထက္ ႀကီးမားေသာေျမကြက္ ေတြကို ရယူစုစည္းေလ့ရွိသည္။ ဤကုမၸဏီႀကီး မ်ား၏နည္းသည္ ေျမေပါေသာ အာဖရိကတြင္ အဆင္ေျပသည္။
ေျမကြက္ႀကီးမားသည့္အခါ စာရင္းအငွား ရရွိရန္ ပို၍လြယ္ကူသည္။ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေခတ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ အေျခခံလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအားနည္းရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းရာ ေစ်းကြက္ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ပို၍ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္းမ်ား၊ ထင္သာျမင္သာလည္းရွိ၊ အစိုးရက အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေျမကြက္ငယ္လုပ္ လယ္သမားေတြက ရွင္သန္မည့္ အလားအလာပိုမ်ားေနသည္။
အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏စိတ္ပါ ဝင္စားမႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္ မစိုက္ပ်ဳိးရေသးေသာ ေျမမည္မွ် မ်ားမ်ားစားစား ရွိေနသည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။အထူးသျဖင့္ အထြက္ေကာင္းမည့္ ေျမေကာင္းေတြ ဧရိယာမ်ားမ်ားစားစား က်န္ရွိ ေနေသးလွ်င္ ပို၍စိတ္ဝင္စားသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ေျမယာကြက္ေတြ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမ်ား၍ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အေရအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးပြားသည္။
တစ္ဖက္တြင္ လက္ရွိအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္ ၍ အလားအလာရွိသည့္ အထြက္ႏႈန္းက သိသိ သာသာ ပိုမ်ားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ စရိတ္ အကုန္အက်ခံ၍ လယ္ယာေျမသစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ မေနဘဲ လက္ရွိေျမကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လွ်င္လည္း သိသိသာသာ အထြက္ႏႈန္းတိုးကာ အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ေျမယာ ကို တန္ရာတန္ေၾကးေပးၿပီး ရပ္ရြာေဒသ၏ အခြင့္ အေရးေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူခ်င္းက ေလးစားရန္ လိုသည္။
သို႕ေသာ္ အထြက္ႏႈန္းကြာဟခ်က္ကို ဆြဲေစ့ ကာ စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြျဖစ္ လာရန္ကိုလည္း နည္းပညာ၊ လမ္းပန္းအဆက္ အသြယ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စေသာ အစိုးရက လုပ္ေပးစရာေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္သည္။ ပုဂၢလိကလယ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေနမႈလည္း လိုအပ္သည္ကို အထူးေျပာရန္မလို။
ဤေနရာတြင္ စြမ္းအားစုေတြ၊ သယံဇာတ ေတြ ၾ
ထိုသို႕ မဟုတ္လွ်င္ ေရနံ၊ သတၱဳ၊ စိန္ စသည္တို႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းသည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႀကီးလာျခင္း၊ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္ကြာဟျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းတို႕ ကို ဦးတည္သြားၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီးပြား ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ဳိးကို ရရွိသည္မဟုတ္ေပ။
လယ္ယာေျမမ်ားကို ဝယ္ယူရာ၌ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား လံုၿခံဳေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူ၏ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျမင္သာထင္သာ ရွိေစရန္၊ ရင္းႏွီးမႈမျပဳမီကတည္းက အခြင့္အေရး မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးမူတည္သည္။
သို႕ေသာ္ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ေျမယာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္းခ်မွတ္ထိန္းေက်ာင္းမႈအားအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ မ်ားကို  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေကာင္း ေကာင္းႀကီး မ်က္စိက်တတ္ၾကသည္။
ဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းေသာ အခ်ိန္နည္းေသာေနရာမ်ား၌ ေျမယာမ်ားကို စရိတ္ သက္သက္သာသာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရယူႏိုင္၍ျဖစ္ သည္။ ထိုသို႕ေသာအျဖစ္မ်ဳိးဆိုလွ်င္ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးရွိစရာအေၾကာင္းမရွိ။ ျမင္သာထင္သာရွိ ေရးႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ေရးဆိုသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည္။
ေျမယာအေတာ္မ်ားမ်ား ရယူျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိေစရန္ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေျမယာ ဝယ္ယူႏိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေဒသခံအမည္ကိုသံုး၍ ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ကို ေျမယာ၏တန္ဖိုး၊ တရားဥပေဒအရ ပိုင္သည့္အေရးမ်ား၊ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်ပံုတို႕ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ပညာေပးျခင္းတို႕ကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ အေျခခံလူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ အရံအတားမ်ားခ်မွတ္ၿပီးမွသာ ေျမယာ မ်ားကို ဝယ္ယူခြင့္ျပဳသင့္သည္။ ဤအေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကလည္း ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
(Rabah Arezki : The Global Land Rush, Finance and Development, March, 2012)

NLABR & Lwin Pwin
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site:                    www.nlabr.com  

0 comments:

Post a Comment