သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းအတၴဳပၸတၲိ ( ၂ )

 
ထုတ္ေဝ ခဲ့ေသာ စာအုပ္ စာရင္း
ညီေတာ္ မင္းနန္ ခၽြန္ခန္း ေဟာစာသစ္ (ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕ ဆရာလြန္း) - ၁၉ဝ၂ ခုႏွစ္
ေ႐ႊတိဂုံ ဘုရား အမွဴးကုိ က်ား အဖူးတက္ေသာ ဇာတ္ဆန္း (ေမာင္လြမ္း) - ၁၉ဝ၃ ခုႏွစ္
က်မုိင္းေမာင္ ႏွင့္ ေစာၿမိဳင္ ျပဇာတ္ (ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၃ ခုႏွစ္
ကုလားေလး ဗ်တ္ဝိ ဗ်တၲ ျပဇာတ္ (ပ - အႀကိမ္ - ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္
ေမာ္လၿမိဳင္ ရာဇဝင္ ဝတၴဳ (ပထမတြဲ - ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္
ကဗ်ာသာရ မဥၥဴ (ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္
ဝရမတၲ သံခိပ္ အေျဖက်မ္း (ဒုတိယတြဲ - ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္
အေလာင္းေတာ္ သုဝဏၰသွ်ံ ျပဇာတ္ (ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္
ခ်င္းမေလး ဝါႏု ျပဇာတ္သစ္ (ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္
သူခုိး ထိလပ္ ျပဇာတ္ (ပ - ဒု) (ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္
ေက်ာက္ဝုိင္း သမုိင္း၊ ေရကင္းသူ မေ႐ႊပြင့္ ျပဇာတ္၊ ပထမတြဲ (ဆရာလြမ္း) - ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္
ကဗ်ာသာရတၲ သၿဂဳႋဟ္ (ဆရာလြမ္း) - ၁၉၁ဝ ခုႏွစ္
သီရိဓမၼာ ေသာက မင္းႀကီး ျပဇာတ္ (ပ-တြဲ) (ဆရာလြမ္း) –
 ၁၉၁၁ ခုႏွစ္
ျမန္မာ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေ႐ႊနတ္ေတာင္ ဘုရားသမုိင္း (ဆရာလြန္း) - ၁၉၁၁ ခုႏွစ္
လက္မႈပညာ ဋီကာ (Hard Book of Useful Recipes) - ၁၉၁၃ ခုႏွစ္
ဗုိလ္ဋီကာ (မစၥတာေမာင္မႈိင္း) - ၁၉၁၄ ခုႏွစ္
ကဆုန္ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ အတၴဳပၸတၲိစာတန္း -
၁၉၁၄ ခုႏွစ္
ေဆာင္းပါး ေပါင္းခ်ဳပ္ႀကီး (ပထမတြဲ) (မစၥတာေမာင္မႈိင္း) - ၁၉၁၄ ခုႏွစ္
မွာေတာ္ပုံ ဝတၴဳ (ပထမတြဲ) (မစၥတာေမာင္မႈိင္း) - ၁၉၁၆ ခုႏွစ္
အီေနာင္ နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီး - ၁၉၁၇ ခုႏွစ္
ဓမၼေစတီ (မင္းအတၴဳပၸတၲိ) ဝတၴဳ - ၁၉၁၈ ခုႏွစ္
ေကသာသီရိ နန္းတြင္း ဇာတ္တာ္ႀကီး - ၁၉၁၈ ခုႏွစ္
မွာေတာ္ပုံ ဝတၴဳ (ဒုတိယတြဲ) - ၁၉၁၉ ခုႏွစ္
ပဲခူး ရာဇဝင္ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး - ၁၉၁၉ ခုႏွစ္
ေဒါင္းဋီကာသစ္ - ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္
ဘြဳိင္းေကာက္ ဋီကာႀကီး - ၁၉၂၁ ခုႏွစ္
မွာေတာ္ပုံ ဝတၴဳ (တတိယတြဲ) - ၁၉၂၁ ခုႏွစ္
မွန္နန္း ရာဇဝင္ေတာ္သစ္ (ပထမအုပ္) - ၁၉၂၂ ခုႏွစ္
ေမ်ာက္ဋီကာ - ၁၉၂၃ ခုႏွစ္
ေမ်ာက္ဂဏၭိ - ၁၉၂၃ ခုႏွစ္
ေခြးဋီကာ - ၁၉၂၅ ခုႏွစ္
ေဒါင္းဂဏၭိ (ပထမတြဲ) - ၁၉၃၁ ခုႏွစ္
ဂဠဳံပ်ံ ဒီပနီဋီကာ - ၁၉၃၁ ခုႏွစ္
မႏၩေလးၿမိဳ႕ ေရႊေရးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးၾကည္၏ ေထ႐ုပၸတၲိကထာ - ၁၉၃၅ ခုႏွစ္
ေခြးဂဏၭိ (ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ) - ၁၉၃၆ ခုႏွစ္
သခင္ဋီကာ - ၁၉၃၈ ခုႏွစ္
အာဇာနည္ဗိမာန္ - ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
ဗမာ ျပည္တြင္းေရး မည္ကဲ့သုိ႕ ေျဖရွင္း မည္နည္း သခင္ ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
အနာဂတ္ ဇာတ္ခုံ အိပ္မက္ ဒီဠဳံ ဋီကာ - ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္
ေလးခ်ဳိးေပါင္းခ်ဳပ္ (ပထမတြဲ) - ၁၉၅၅ ခုႏွစ္
ေလးခ်ဳိးေပါင္းခ်ဳပ္ (တတိယႀကိမ္) - ၁၉၆၈ ခုႏွစ္
မွာေတာ္ပုံ ႏွင့္ စစ္ကုိင္းျပန္ မွာေတာ္ပုံ - ၁၉၇၁ ခုႏွစ္
လက္ေ႐ြးစင္ ေလးခ်ဳိးတရာ - ၁၉၇၃ ခုႏွစ္
တုိ႕ဗမာ ဝတ္႐ြတ္စဥ္ - ၁၉၇၆ ခုႏွစ္
အႏုသာသနေခၚ ဂမီရပ်ဳိ႕အေျဖ
ဦးပုည ေမတၲာစာ
မွန္နန္းရာဇဝင္ခ်ဳပ္
ကုန္းေဘာင္ေပၚလစ္တစ္
ကလဟ ဝိနိစၧယ
တကၠသိုလ္ ပန္တူဝိနိစၧယ
ပဌမတၴဝိဘာဝနီ (ေက်ာ္ဋီကာ)
အဝနန္းေတာ္
ျမန္မာ့ေဇယာသဝဏ္
ေက်ာ္ ၄ ဆူ ဘုရားတိုင္ ေလးခ်ဳိးႀကီးမ်ား
သခင္ ညီလာခံ ၾသဘာ ေဆာင္းပါးမ်ား
မဂၤလာရတုမ်ား
အေရးေတာ္ပံု ေဆာင္းပါးမ်ား
အရမ္းကာရ ဝိေသာဓနီ
စုန္ေတာ္မူမွာတမ္း
တည္းျဖတ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား
(ေမာင္စံသူ) ေ႐ႊနန္းဘြဲ႕ မွာတမ္း - ၁၉၁၃ ခုႏွစ္
(မဏိကက္) နန္းတြင္း ဇာတ္ေတာ္ႀကီး - ၁၉၁၇ ခုႏွစ္
(ဦးဘုိးသစ္) ကဗ်ာေရးနည္း နိသွ်ည္းက်မ္းႀကီး - ၁၉၂၄ ခုႏွစ္
(ေမာင္ခ်စ္စရာ) ျမန္မာစာ ၫြန္႕ေပါင္း ဋီကာ - ၁၉၂၅ ခုႏွစ္
ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ ဟိတသိဒၶက ဝတၴဳ - ၁၉၂၉ ခုႏွစ္
ပုံေတာင္ႏုိင္ ေမာ္ကြန္း - ၁၉ ? ခုႏွစ္
(ဦးထြန္းေဖ) ျမန္မာစာ အတၴဳပၸတၲိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၁၉၃၃ ခုႏွစ္
ဒုတိယ နဝေဒး စၾကာမင္း မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္မ ဧခ်င္း - ၁၉၃၄ ခုႏွစ္
(သခင္ ေလးေမာင္) ဒုိ႕ဝတၲရားႀကီး - ?
ျမေဒါင္းညိဳ (ဦးေအာင္သိန္း) ဝသုေျမ (ပထမပုိင္း) - ၁၉၃၈ ခုႏွစ္
(ဦးအုန္းေမာင္) ေက်ာင္းသုံး ျမန္မာ ရာဇဝင္သစ္ - ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
(ဗုိလ္သိမ္းေဆြ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၴဳပၸတၲိ - ၁၉၅၁ ခုႏွစ္
(မဟာတင္) လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာ္ကြန္း - ၁၉၅၂ ခုႏွစ္
(ဆရာေ႐ႊ)ျမန္မာ ေရွးေဟာင္း ကဗ်ာၫြန္႕ေပါင္း - ?
တ႐ုတ္ အရပ္ရပ္ေရာက္သည့္ အေရးေတာ္ပုံ - ?
သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းျပဳစုခဲ့သည့္စာမ်ားစာရင္း
သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ေရးသားတည္းျဖတ္ခဲ့ေသာ စာမ်ားအား အပိုင္း(၁) သကၠရာဇ္စဥ္ စာစုစာရင္း၊ အပိုင္း(၂) အမည္သာသိရေသာ စာမ်ားစာရင္း၊ အပိုင္း(၃) သကၠရာဇ္စဥ္ တည္းျဖတ္ခဲ့ေသာစာမူမ်ားစာရင္း ဟူ၍၃ပို္င္းခြဲျခားထားသည္။
အပိုင္း(၁) သကၠရာဇ္စဥ္ စာစုစာရင္း
၁၉၀၂
၁။ ညီေတာ္မင္းနန္ ခြ်န္ေဟာစာသစ္။ ေရးသူ ေရႊေတာ္ျမိဳ႕ ဆရာလြန္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဇမၺဳၾကက္သေရပုံႏွိပ္တိုက္။ ၁၉၀၂။ ၁-၂၄။
၁၉၀၃
၂။ ေရႊတိဂံုဘုရား အမႈဴးကို က်ားဖူးတက္ေသာ ဇာတ္ဆန္း။ ပထမတြဲ။ ေရးသူေမာင္လြမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဇမၺဳၾကက္သေရပုံႏွိပ္တိုက္။
၃။ က်မိုင္းေမာင္ႏွင့္ ေစာျမိဳင္ျပဇာတ္။ ေရးသူဆရာလြမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဇမၺဳၾကက္သေရပုံႏွိပ္တိုက္။ ၂တြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၀စီ။
၁၉၀၅
၄။ ကုလားေလး ငျဗတ္ဝိ ငျဗတၱ။ ေရးသူဆရာလြမ္း။ ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္ျခင္း။ ရန္ကုန္အီဗရာဟင္။ ၃တြဲ။ စာမ်က္ႏွာ ၈၀စီ။
၅။ ေမာ္လျမိဳင္ ရာဇဝင္ဝတၲဳ။ ေရးသူဆရာလြမ္း။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၊ ျမန္မာတိုင္းသတင္းစာ ပံုႏွိပ္တိုက္။ ၁၇၆စာမ်က္ႏွာ။ ပထမတြဲ။
 ၁၉၀၆
၆။ ကဗ်ာသာရမဥၨဴ။ ေရးသူဆရာလြမ္း။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၊ ေမာင္ေရႊအိုး၊ ျမန္မာတိုင္းသတင္းစာ ပံုႏွိပ္တိုက္။ ၂၂၃စာမ်က္ႏွာ။
၇။ ပရမတၱ သံခိပ္အေျဖ်က်မ္း၊ ဒုတိယတြဲ။ ေရးသူဆရာလြမ္း။ ေမာ္လျမိဳင္၊ ေမာင္သာလိႈင္ ျမန္မာတိုင္းသတင္းစာ ပံုႏွိပ္တိုက္။ ၁၁၄စာမ်က္ႏွာ။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္၌ အသက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိေနသည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို တိုင္းတပါးေအာက္က လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ဆိုေသာအသိ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကိန္းေအာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။
ပညာသင္ၾကားျခင္း
စာေပေရးသားျခင္း
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္လာၿပီး စာစီ၊ စာျပင္ဆရာ၊ အယ္ဒီတာ၊ သတင္းစာအယ္ဒီတာ အျဖစ္အဆင့္ဆင့္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သတင္းစာအယ္ဒီတာ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား စၿပီးေရးခဲ့သည္။ ‘ေရႊေတာင္ ေမာင္လြမ္း’ဆိုသည့္ ကေလာင္နာမည္ကို ေရွ႕ပိုင္းတြင္ သံုးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ကို အထင္ႀကီးၿပီး ကိုယ့္နာမည္ေရွ႕၌ မစၥတာ တပ္ေသာ ဗမာမ်ားကို စက္ဆုပ္သည့္အတြက္ ထိုေခတ္က နာမည္ႀကီးေသာ ဝန္စာေရးဦးႀကီး၏ ‘ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မႈိင္း’ဝတၳဳထဲမွ လူရႈပ္လူေပြ ဇာတ္ေကာင္ ‘ေမာင္မႈိင္း’၏ အေရွ႕တြင္ မစၥတာတပ္ၿပီး မစၥတာေမာင္မႈိင္း ဆိုသည့္ ကေလာင္အမည္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲခဲ့သည္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဆိုသည့္အမည္မွာ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးကို ဝင္ၿပီး ထိုအသင္းႀကီး၌ နာယက ျဖစ္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း၌ တြင္ခဲ့သည့္အမည္ျဖစ္သည္။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ စာေပေတြလက္ရာမ်ားတြင္ ဗိုလ္ဋီကာ၊ သခင္ဋီကာ၊ ေဒါင္းဋီကာ၊ ဘြဳိင္းေကာက္ဋီကာ၊ ဂဠဳန္ပ်ံဒီပနီဋီကာ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ပါရွိေသာ စာေပမ်ားပါဝင္သကဲ့သို႔ ကဗ်ာလကၤာေတြ၊ ရာဇဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းအလြန္
၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း အသက္ ၁ဝဝ ျပည့္ အမွတ္တရလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားသူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တုန္းတြင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း အသက္ ၁၂ဝ ျပည့္ အမွတ္တရ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မွာလည္း ဆရာႀကီး၏ပံုကို စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား ေဖာ္ျပခြင့္ မရခဲ့ေခ်။ ထိုအျပင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္မုခ္ရွိ ဆရာႀကီး၏ ဂူဗိမာန္ကို ဝင္ခြင့္မေပးေတာ့သည့္အတြက္ အမ်ားသူငါ သြားေရာက္ဂါရဝျပဳခြင့္မရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ စာေပလက္ရာမ်ားတြင္ ‘တို႔ဗမာ ဝတ္ရြတ္စဥ္’ ဘာသာေရးစာအုပ္မွလြဲ၍ အျခားစာအုပ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေဝႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ 
ဦးဦးေမွာ္ဆရာဂရု၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment