ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသတင္း အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း

မဇၥ်ိမ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ “အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္တန္းေရာက္လာမည္” ဟု
ဖတ္လိုက္ရျခင္းအားျဖင့္ အလြန္အားရဖြယ္ ျဖစ္ရပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဝ ဒႆမ ၆၉၉ ဘီလီယံ ရိွသည္။

အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္အရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ႏွစ္ ၇ဝ အထိ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ … စသျဖင့္ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ သတင္း အေျချပဳရာ ‘ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း’ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း ဂရပ္ျဖင့္ေဖၚျပ ထားသည္။

“ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္ကုိ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒပါ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ကုိ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးလုိေသာေၾကာင့္ ဇြန္လိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ စတင္မည့့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ဖြယ္ ရိွသည္။” ဟူ၍လည္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးကို အေျခတင္ေဆြးေႏြးျခင္း

အနာဂါတ္ျမန္မာတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္နည္း .. ဆိုရေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား လာရန္ ထက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားက ပိုမိုရင္းႏွီးမည္ ထင္ပါသည္သို႔ေသာ္ စာေရးသူ၏ အေနာက္ႏိုင္ငံ (သူေဌးမ်ား) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ၾကမည္ .. ဟူေသာ အခ်က္ကိုျမန္မာ့ေရွ႕ေျပးယာဥ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၁၈ ႏွစ္ၾကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ခရီးျဖင့္ ႏိုင္းယွဥ္၊ အေျခတင္ေရးလိုသည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြျခင္းအေၾကာင္း

FDI ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတဲ့ ဆိုလွ်င္ လူၿပိန္းအေတြးအရ သူေဌးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား သို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည္ဟု ထင္မိမည္။ မဟုတ္ပါေခ်...။ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ရေသာ ႏိုင္ငံသည္ သူေဌးႏိုင္ငံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္သည္ ထိပ္တန္းေနရာကို ယူထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ မရွိရင္ အဲဒီႏိုင္ငံ အနာဂါတ္သည္ မလြယ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာရပါမည္။ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး
ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ကို ႏိုင္ငံျခားမွ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ အရင္းႏွီးဆံုး ျဖစ္ေနဆဲပါ။

ဝီကီ Wiki တြင္ ၾကည့္သည့္အခါ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးရသည့္ နံပါတ္အစဥ္လိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္ (တရုတ္ျပည္သို႔ တိုက္ရိုက္ မလာလိုသူမ်ား ေဟာင္ေကာင္မွ တဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ)၊ ဘယ္လဂ်ီယံ၊ နယ္သာလန္၊ စပိန္၊ တရုတ္ .. စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စကၤာပူသည္ အဆင့္ ၁၇ မွာရွိျပီး ဂ်ပန္က အဆင့္ ၂၀၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အဆင့္ ၂၈၊ ေတာင္ကိုးရီးယား အဆင့္ ၂၉၊ အင္ဒိုနီးရွား အဆင့္ ၄၁၊ ဗီယက္နမ္ အဆင့္ ၄၃ အသီးသီး ရွိၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ ရႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း FDI ဥပမာ

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အရမ္းတိုးတက္ေန၍ ႏိႈင္းလို႔ သိပ္မေကာင္းတဲ့အတြက္ ဗီယက္နမ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းဆိုသည္မွာ အျမက္အစြန္း ရလိုျခင္းအတြက္ပါ။ ဗီယက္နမ္၏ လုပ္အားခေစ်းခ်ိဳျခင္း၊ Import & Export (သြင္းတာနဲ႔ပို႔တာ) ျမန္ဆန္ လွ်င္ျမန္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပျခင္း မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ၾကသူ မ်ားေသာ္လည္း ျခံဳၾကည့္လွ်င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွသာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အႏွစ္၂၀ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အံ့ၾသစရာမွာ စုစုေပါင္း ၁၉၂ ဘီလီယံတြင္ အာရွတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားက ၆၀ ရာႏႈန္း ရင္းႏွီးၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အေမရိကန္နဲ႔ အဂၤလိပ္က ၁၅ ရာႏႈန္းေလာက္ ရွိၿပီး တရုတ္က ၁.၇% ပဲရွိတာကို ေတြ႔ရသည္။ ဤဇယားကို ၾကည့္လွ်င္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ မလာၾကဘဲ အနီးအနား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခက်ေနေသာ သူတို႔ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ လာၾကဟန္ ရွိသည္။
ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဗီယက္နမ္ကို လာေရာက္ရင္းႏွီးသူ ၁၈ ရာႏႈန္းသာလွ်င္ Joint Venture (ဖက္စပ္) ျဖစ္ပါသည္။ ၇၈ ရာႏႈန္းသည္ ဘယ္သူနဲ႔မွမေပါင္းဘဲ စီးပြားလာလုပ္ပါသည္။ သေဘာမွာ စီးပြားေရး လုပ္မည္္ဆိုလွ်င္ တေယာက္ထဲပဲ လုပ္မယ္၊ ေပါင္းမလုပ္ဘူး ..ရႈပ္တယ္ ဆိုလိုပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ FDI လာေရာက္ရင္းႏွီးတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Processing Industry ဆိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမွ၊ ကုန္ေခ်ာေျပာင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးၾကပါသည္။ အလုပ္သမားခ ေစ်းခ်ိဳျခင္းေၾကာင့္၊ အဆင့္နိမ့္ အလုပ္သမား မ်ားစြာလိုသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။

မိမိေငြကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ဆိုလွ်င္ ဥပေဒစိုးမိုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ရင္းႏွီးမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွိတိုင္း အႏိုင္က်င့္၊ အာဏာအလြဲသံုးေသာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ပါးစပ္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဘယ္သူက မွ လာေရာက္ရင္းႏွီးခ်င္မည္ မဟုတ္ပါေလ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ အဓိကတာ၀န္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ဆိုပါသည္။

ဥပေဒ စိုးမိုးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ကိုယ္တိုင္က ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာ၊ နာခံတတ္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ အစိုးရ လုပ္သူမ်ား၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားက စီးပြားေရးသမား မဟုတ္ေလ၊ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ အခုေခတ္က စီးပြားေရးလုပ္မွ ၀င္ေငြေကာင္းေသာေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ လခစားလုပ္လွ်င္လည္း စီအီးအို၊ ဒါရိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား အလြန္ လစာေကာင္းပါသည္။ လစာနဲ႔ မွန္ကန္၊ သင့္ျမက္စြာ လုပ္ကိုင္သူမ်ား အစိုးရအဖြဲ႔ထဲပါမွ ဥပေဒစိုးမိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ လာဘ္မစား၊ အာဏာအလြဲမသံုးတတ္သူမ်ား အစိုးရလုပ္မွ ဥပေဒစိုးမိုးမည္ ျဖစ္သည္။

၀င္ေငြရတိုင္း ေကာင္းသလား?

ကိုးရီးယား၊ စကၤာပူတို႔ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေရာက္သြားသည္မွာ သယံဇာတေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ Human Resource (လူသားရင္းျမစ)ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေနစိတ္ထား ေျပာင္းလဲဖို႔သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ႔ ျမန္မာျပည္ထက္ အမ်ားၾကီး ပိုထြက္ပါသည္။ ၀င္ေငြ ပိုရပါသည္။ ဥပမာ ..စကၤာပူကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္သည္ လွ်ပ္စစ္ လံုေလာက္စြာ ထုတ္ႏိုင္လွ်င္လည္း ၀င္ေငြမရွိရင္ သံုးစြဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ လွ်ပ္စစ္သည္ ေစ်းၾကီးလွပါသည္။ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ပင္လွ်င္ သာမန္လူတန္းစားသည္ လွ်ပ္စစ္ကို မီးထြန္း ရန္သာ သံုးၾကပါသည္။ မီတာခ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထမင္းခ်က္၊ ေရေႏြးတည္ရန္ လွ်ပ္စစ္ကို မသံုးဘဲ၊ ဓါတ္ေငြ႔၊ မီးေသြးမ်ားကို သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

ရလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘယ္ေနရာသံုးမလဲ?

ခရစ္ယာန္က်မ္းစာ ဆံုးမခ်က္အရ မိမိ ရထားေသာ တရားေဒသနာမ်ားကို သိုေလွာင္မထားဘဲ တိုးတက္မ်ားျပား၊
ႀကီးထြားေစရန္ ခြက္ ၅၀၊ ခြက္ ၂၀၊ ခြက္ ၁၀ ဥပမာေပးထားသည္။ ရရွိလာေသာႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကို တိုးပြားလာေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္ပါက လုပ္ႏိုင္သူမ်ားထံ ယံုၾကည္အပ္ႏွံ၊ တိုးပြားေစရပါသည္။ က်ေနာ့္သားျဖစ္သူက အေဖ ဟာ ေငြရွာေတာ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြကို မသံုးတတ္ဘူး၊ တိုးပြားေအာင္ မလုပ္တတ္ဘူး (တနည္းေျပာရရင္၊ ျဖဳန္းပစ္ တာမ်ားတယ္) လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရွာသမွ် ေငြေတြမွာ အိမ္၀ယ္ထားတာတခုပဲ တိုးပြားမႈရွိပါသည္။ ရလာတဲ့ ေငြကို တိုးပြားဖို႔ ေနေနသာသာ၊ ေျမၾကီးထဲ ျမွဳပ္ထားရင္လည္း ဆုတ္ယုတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ေရႊ ၀ယ္ထားၾကသည္။ အိမ္ ၀ယ္ထားၾကသည္။ ေကာင္းပါသည္။ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ က်မ္းစာပါ ဥပမာအတိုင္း တိုးပြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူ မ်ားထံ အပ္ထားရပါမယ္။ ဘယ္သူမွ မယံုဘဲ၊ ဘဏ္ကိုပဲ ယံုရင္လွ်င္ ဘဏ္ပဲ အပ္တာေပါ့ဟု ေရးခ်င္ပါသည္။

ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ယခုေခတ္ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ ႏိုင္ငံမ်ားကို နမူနာယူရပါမည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ားထံသို႔ ၀င္လာ တဲ့ေငြကို တိုးပြားေအာင္လုပ္နည္း သင္ယူရပါမည္။ နံပါတ္(၁)အခ်က္မွာ ျပည္သူေတြလက္ထဲ ေရာက္လာေသာ လုပ္အားခေငြမ်ားကို အစိုးရက စုေဆာင္းေပး ပါသည္။ စကၤာပူ CPF system, ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ Retirement Fund မ်ားကဲ့သို႔ မစုမေနရ စုေဆာင္းေစပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ Social Security (လူမႈဖူလံုမႈ)ပံုစံ ျဖစ္သည္။ ထို ရလာတဲ့ေငြကို အစိုးရက အျမက္စြန္းထြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျပီး စီးပြားေရးသမား မဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး လုပ္သူ၊ ပညာတတ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစပါ သည္။ လူရွာလို႔မရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားမွ CEO လူေတာ္၊ လူေကာင္းေတြ ကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးျပီး အုပ္ခ်ဳပ္၊ စီမံခိုင္းပါသည္။ ျပီးေတာ့ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေခြ်တာ သံုးစြဲေရး ပညာေပးရပါသည္။ မလြယ္ပါေခ်။ လက္ရွိ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢ အၾကပ္အတည္း EU Crisis တြင္ ဂရိႏိုင္ငံမွ
ျပည္သူမ်ား မေခြ်တာခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပဘံုေစ်းမွ အထုတ္ခံရမည့္အေနအထား ျဖစ္ေနသည္မွာ နမူနာျဖစ္သည္။

အဓိကအခ်က္မွာ အစိုးရမွသည္ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ႏိုင္မွ ရလာေသာ FDI လို ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားသည္ တိုးပြားလာမည္။ ထို တိုးပြားေငြမ်ားႏွင့္ Human Resource (skill development) and Education [လူသားရင္းျမစ္ (အရည္အေသြး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ)ႏွင့္ ပညာေရး]မ်ားမွာ အဆင့္မီေအာင္ လုပ္ရပါသည္။

ေရးရသည္မွာ သိပ္လြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္မွ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ အတိုက္ခံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ညီညြတ္စြာလုပ္ရင္ မျဖစ္ႏိုင္ မရွိပါေခ်..။

ျမန္မာလက္ရွိအေျခေနသည္ ဗီယက္နမ္ကို မီဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုေသးေသာ္လည္း အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တကယ္ပဲ ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ စစ္တပ္စြဲ မရွိဘဲ ညီညြတ္ၾကမည္ဆိုရင္ ခဏအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဗီယက္နမ္ထက္
ေက်ာ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ျပည္ပတြင္ လုပ္ကိုင္ထားေသာ ေခြ်းႏွီးစာ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သို႔ FDI အျဖစ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ အခ်ိန္က်ျပီးလား? ျပည္သူမ်ားရဲ့ Attitude (သေဘာထား)လည္း တကယ္ပဲ ေျပာင္းလဲ တဲ့အခါ Dream GDP (ေမွ်ာ္မွန္ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြ)နဲ႔ Nominal GDP per capital (သတ္မွတ္ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ) တို႔လည္း တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္ရႈသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ရႊင္လန္းပါေစ

ဆန္းသစ္

ရည္ညႊန္း -

http://www.mizzimaburmese.com/news/business/9539-2012-06-21-07-03-52.html

http://www.vietpartners.com/Statistic-fdi.htm

http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/fdi-foreign-investment?xg_source=activity

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_received_FDI

data are from CIA Factbook

LWIN PWIN
NLABR

Web-site: www.nlabr.com

Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/

Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment