၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ခုနစ္လတာ ကာလအတြင္း ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၌ ထက္၀က္နီးပါးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ ထုတ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားျဖစ္


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ  ဇူလုိင္လကုန္အထိ ခုနစ္လတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အေရအတြက္တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ထုတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ ေျခာက္ေသာင္းနီးပါး ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အေရအတြက္စုစုေပါင္း ၁၂၄၀၃၄ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ထုတ္ေပးရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၆၄၉၆၈ အုပ္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၅၉၀၆၆  အုပ္ထုတ္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအခ်က္ အလက္မ်ားအရ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ ေပးရာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ပုံမွန္ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား  တစ္လအစား ၂၁ ရက္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ ေန႔မွစ၍ အလုပ္သမားႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ သက္တမ္းအား ယခင္သံုးႏွစ္ မွ ေလးႏွစ္သတ္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ သေဘၤာသားႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္သက္တမ္းတုိး ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား ယခင္တစ္လမွႏွစ္ပတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သေဘၤာသားအသစ္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားအား သာမန္ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကဲ့သုိ႔  ၂၁ရက္ျဖင့္ထုတ္ေပးျခင္းစသည့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ ယခင္က ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ ေပးေရး႐ုံးတြင္သာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ရေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးခြဲတြင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။     
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇူလုိင္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈစာရင္း
စဥ္ 
လအမည္
က်ား
စုစုေပါင္း
ဇန္န၀ါရီ        
၈၄၈၆ 
၈၃၁၁
၁၆၇၉၇
ေဖေဖာ္၀ါရီ        
၉၅၀၄
၉၁၅၅
၁၈၆၅၉
မတ္   
၁၀၃၁၄
၁၀၇၄၆
၂၁၀၆၀
ဧၿပီ    
 ၆၆၄၁ 
၆၄၇၉
၁၃၁၂၀
ေမ  
၁၀၀၉၈
၈၃၃၁
၁၈၄၂၉
ဇြန္    
၁၀၀၀၅
၈၅၅၅
၁၈၅၆၀
ဇူလုိင္ 
၉၉၂၀
၇၄၈၉
၁၇၄၀၉
စုစုေပါင္း
၆၄၉၆၈
၅၉၀၆၆
၁၂၄၀၃၄


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment