ေနာ္ေ၀ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အကူအညီ ေဝဖန္ခံေနရ


ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေအာ္စလိုက ဦးစီးဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ပယ္ခ်လုိက္ေသာ္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU) အေနႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ မေျဖရွင္းႏိုုင္သေရြ႕ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဟူ၍ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ Ktetil Elsebutangen က “ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္ (Myanmar Peace Support Initiative – MPSI)” မွာ ပါတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ ယာယီရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“သိုု႔ေသာ္ ယခု ျဖစ္စဥ္တခုလံုးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရမွာကို က်ေနာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသအတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ားသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ အစီအစဥ္မရိွေသးပါဘူး” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ Elsebutangeက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တျခားေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ MPSI ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာရိွမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (DVB) က ၎၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေရးသားခဲ့ေသာ သတင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
DVB ၏ သတင္းတြင္ MPSI အား ယာယီ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟုု ေရးသားထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသတင္းကိုု DVB အင္တာနက္စာမ်က္မွာမွ တစံုတရာ ရွင္းလင္းခ်က္မရိွဘဲ ျပန္ျဖဳတ္လိုက္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
MPSI ၏ ကံၾကမၼာသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေပၚတြင္လည္း သတ္ေရာက္မႈရိွသည္။ ယခုႏွစ္အစတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားသည့္ အဆိုပါ စီမံခ်က္အား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးပါက ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ပဋိပကၡႏွင့္ နပမ္းလံုးေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းေဒသအတြင္း အကူအညီေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား သိသိသာသာ ေျပာင္းသြားႏိုုင္သည္။
ေနာ္ေ၀အစိုးရ၏ အားထုတ္ခ်က္သည္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစံုတရာ ခရီးေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ KNU, ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ကရင္နီ၊ မြန္စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။
MPSI အား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာစဥ္ကတည္းက ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေနာ္ေ၀အစိုးရသည္ အိုးအိမ္မဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားစြာ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွဘဲ စီမံခ်က္အား ေရွ႕သို႔ အတင္းတြန္းေနသည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ MPSI စီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အိုးအိမ္မဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေ၀အစိုးရသည္ ၎၏ စီမံခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ေအာ္စလိုသည္ စီမံခ်က္အား ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွဘဲ ေငြမ်ားပံုေအာသံုးေတာ့မည္ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထင္ျမင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုုခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀ေကာင္စစ္၀န္ Arne Jan Flølo က ဧရာ၀တီသို႔ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေနာက္ပိုင္း၌ MPSI သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ပါရိွခဲ့သည္။
“အခုအခ်ိန္အထိ ရွင္း၊ ကရင္ဘာသာအျဖစ္ ဘာသာျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္တစံုတရာ လက္ခံရရိွျခင္း မရိွေသးပါဘူး။ တင္ျပလာရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မလြဲမေသ စဥ္းစားရမယ့္ အရာတခုပါ” ဟု သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘာသာစကားကိစၥအား MPSI ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြကို ကရင္၊ ရွမ္းအပါအ၀င္ ေဒသိယ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အျမန္ဆံုးလုုပ္ေပးဖိုု႔ သူတို႔စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။” ဟု ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ ကြန္ရက္ႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၀ါရင့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ေပါလ္စိန္ထြားက ေျပာဆိုသည္။
လက္တေလာတြင္ ထိုင္းအေျခစုိက္ ေနာ္ေ၀သံရံုုးက ၎၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ စီမံခ်က္အေၾကာင္း အဂၤလိပ္- ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ထားသည္။
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ မထုတ္ျပန္ႏိုုင္ျခင္းသည္ စစ္ပြဲဒဏ္ခံရသည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဆိုသေလာက္သာ သိခြင့္ရေနသည္ဟု ေလ့လာသူအမ်ားက ေထာက္ျပသည္။
တခ်ိဳ႕ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုုကၡသည္မ်ား (IDP)၊ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနဖူးသူမ်ားသည္ ျမန္မာစကားကို လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ေသာ္လည္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား အျပင္ဖက္တြင္ တသက္လံုး ေနထိုင္လာရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား တခုတည္းသာ ေျပာဆိုတတ္သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္ ျမန္မာစကားကို ေရေရလည္လည္ ေျပာဆိုတတ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ယြက္ဆစ္သည္ ျမန္မာစကားကို နည္းနည္းပါးပါးသာ ေျပာတတ္သည္ဟု ၾကားသိရၿပီး KNU အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္သည္ ျမန္မာစကားကို အေတာ္အသင့္တတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ စေကာကရင္ဘာသာျဖင့္သာ ေျပာဆိုေလ့ရိွသည္။ (ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ စေကာကရင္ဘာသာစကားႏွင့္သာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။)
သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုုေပးျခင္းသည္ ေနာ္ေ၀ႏိုုင္ငံ၏ အားထုုတ္မႈတြင္ စစ္ပြဲဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းတလွမ္းသာ ျဖစ္ေသးသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုုသည္။
“ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္” ဟု ေပါလ္စိန္ထြားက နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ တခ်ိဳ႕ေသာ အိုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ဒုကၡသည္ အနည္းစုသည္သာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုုင္သည္ဟုပါ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရတဲ့ ျပည္သူေတြကို အကူအညီ ေပးဖိုု႔အတြက္ ဒီ စီမံခ်က္မွာ အလားအလာေကာင္းေတြ ရိွတယ္လို႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ပံု ၾကည့္ရတာက သူတို႔က အလ်င္စလို လုုပ္ေနတဲ့အေပၚမ်ာ ျပႆနာေတြပို ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေပါလ္စိန္ထြားက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာ့အေရး အဓိက လုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုုင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား ညႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ထားသည့္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား (BP) အဖြဲ႔က မူ၀ါဒစာတမ္းတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုစာေစာင္တြင္ MPSI အား “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုုေငြ၏ အက်ိဳးသက္ရာက္မႈကို ခံစားရမည့္ သက္ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား မစတင္ခင္ သုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းအားလံုုးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေသာ စစ္မွန္ေသာ ေအာက္ေျခထု အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တခု” ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု MPSI ကို ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။
MPSI သည္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ျပႏုုိင္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။
ဥပမာ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္ အေနာက္ဖက္စြန္းစြန္းရိွ တရားမ၀င္ ကြန္ဂ်ိဳးစခန္းမွ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေနာ္ေ၀ဒုကၡသည္ေကာင္စီႏွင့္ MPSI တို႔က ျပဳလုပ္ေသာ တအိမ္တက္တအိမ္ဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအေပၚ စိုုးရိမ္ခ်က္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ၎တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစဟု ဒုကၡသည္ႏွင့္ ဒုုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားက ယူဆခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေနာ္ေ၀သံအမတ္ႀကီး Katja Christina Nordgaad က ေျပာၾကားရာတြင္ “MPSI ဆိုတာ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္ဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ခုခံေျပာဆိုလိုုက္ၿပီး ကြန္ဂ်ိဳးကိစၥမွာ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္သြားရျခင္းသည္ နားလည္မႈလြဲျခင္း၏ ရလဒ္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Seamus Martov ၏ Under Fire from Critics, Norwegian Peace Initiative to Continue ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                   www.nlabr.com
Blog:                         http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment