အာရွ၏ၾသဇာအႀကီးဆုံးအမ်ဳိးသမီး ၁၁ ဦးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ – Asia’s Most Powerful Women


Forbes မဂၢဇင္းက ေရြးခ်ယ္သည့္ အာရွ၏ၾသဇာအႀကီးဆုံးအမ်ဳိးသမီး ၁၁ ဦး စာရင္းကုိ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ထုိင္းနုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ယခင္တပတ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆုံးအမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထုိ ၁၁ ဦး ပါ၀င္ျပီးျဖစ္သည္။ယမန္ေန႔က ထုိ ၁၁ ဦးအေၾကာင္း သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၁ ဦးတြင္ စီးပြားေရး နွင့္ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေနျပီး ၎တုိ႔၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈရန္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း Forbes မဂၢဇင္းက မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။
စီးပြားေရးဦးစားေပး Forbes မဂၢဇင္း ယခင္တပတ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ စာရင္းတြင္ အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ၁၉ ဦးသာ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

Ref:AFP

LWIN PWIN
NLABR
Web-site:                    www.nlabr.com
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Facebook:                   Sa Maung

0 comments:

Post a Comment